Najnowsza interpretacja MRiRW

Utworzono: 24-09-2020
Poniżej zamieszczamy stanowisko Instytucji Zarządzającej Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 odnośnie zapisów art.67 ust.1 Ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW 2014-2020 oraz konsekwencji zastosowania ich zastosowania. Przepis reguluje kwestie przywrócenia terminu wykonania czynności w toku postępowania w sprawie przyznania pomocy.
"W przypadku uchybienia terminu w toku postępowania w sprawie o przyznanie pomocy przez wnioskodawcę z przyczyn związanych z ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, należy „z urzędu” (nie wymagając wniosku w tej sprawie) przywrócić ten termin, jeżeli czynność, dla której określony był termin została dopełniona nie później niż w terminie 60 dni po ustaniu tych przyczyn, z kolei przywrócenie terminu nie ma wpływu na przyznawanie pomocy innym podmiotom."

do pobrania: interpretacja MRiRW

Grafika #0: Najnowsza interpretacja MRiRW