Raport końcowy z EWALUACJI

Ewaluacja instrumentu RLKS w województwie pomorskim w latach 2014-2020
STOWARZYSZENIE BURSZTYNOWY PASAŻ LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA - RAPORT KOŃCOWY

Utworzono: 20-01-2023
Niniejszy raport zawiera wyniki ewaluacji realizacji Lokalnej Strategii Działania przez Stowarzyszenie Bursztynowy Pasaż Lokalna Grupa Działania.
Podstawy źródłowe badania to:
● dane zastane: sprawozdanie finansowe i rzeczowe LGD, Lokalna Strategia Rozwoju, dokumenty LGD
(statut, regulaminy, ogłoszenia o naborach, itp.)
● dane zastane: statystyki publiczne
● wywiady kwestionariuszowe z mieszkańcami, z uwzględnieniem beneficjentów działań
realizowanych na obszarze LSR
● wywiady indywidualne pogłębione z przedstawicielami LGD (Rady, Zarządu, Biura).
Badanie empiryczne realizowano w 2021 roku.
Raport uporządkowano tematycznie zgodnie z wytycznymi ministerialnymi, tj. w dziesięć działów:
● Ocena wpływu na główny cel LSR
● Ocena wpływu LSR na kapitał społeczny
● Ocena wpływu LSR na przedsiębiorczość
● Ocena wpływu LSR na turystykę i dziedzictwo kulturowe
● Ocena wpływu LSR na grupy defaworyzowane
● Poziom innowacyjności realizowanych działań
● Projekty współpracy
● Ocena funkcjonowania LGD
● Ocena procesu wdrażania LSR
● Wartość dodana podejścia LEADER
Raport zawiera także zbiorcze zestawienie odpowiedzi na postawione pytania badawcze, wnioski i rekomendacje, które będą przedmiotem dalszych konsultacji społecznych oraz wykorzystane narzędzia badawcze.
Przedmiotem badania jest instrument terytorialny Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność.