Ogłoszenie konkursu!!!

Utworzono: 20-02-2014

Zarząd Województwa Pomorskiego

informuje o możliwości składania za pośrednictwem

Lokalnej Grupy Działania (LGD) –

Stowarzyszenie „Bursztynowy Pasaż”

wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”, dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy

dla działania „Tworzenia i rozwoju mikroprzedsiębiorstw”

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Limit dostępnych środków:

281 128,33 zł

Termin składania wniosków:

14 marca 2014 r. – 27 marca 2014 r.

Pełny tekst ogłoszenia

Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez LGD

Wniosek o przyznanie pomocy w ramach działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw"

Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy

Lokalne kryteria wyboru operacji

Opis operacji pod kątem spełniania lokalnych kryteriów wyboru

Minimalne wymagania, których spełnienie jest niezbędne do wyboru operacji przez LGD

Ekonomiczny Plan Operacji

Instrukcja wypelniania ekonomicznego planu operacji

Oświadczenie wnioskodawcy o posiadaniu statusu mikroprzedsiębiorcy

Oświadczenie wnioskodawcy o uzyskanej pomocy de minimis

Formularz informacji przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Oświadczenie właściciela lub współwłaściciela nieruchomości

Oświadczenie wnioskodawcy podejmującego wykonywanie działalności gospodarczej

Oświadczenie wnioskodawcy o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Wzór zapytania ofertowego

Wzór gwarancji

Szablon do wyliczenia momentu bazowego

Wykaz kodów PKD wspieranych w ramach "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw"

Grafika #0: Ogłoszenie konkursu!!!