Podsumowanie szkolenia

Utworzono: 14-12-2017

Dofinansowanie do podjęcia działalności gospodarczej w formie jednorazowej premii w wysokości 50 000 zł jest nowym sposobem zachęcania lokalnej społeczności do zakładania i prowadzenia mikro i małych przedsiębiorstw. W związku z powyższym zaistniała potrzeba bliższego zapoznania beneficjentów, biorących udział w projekcie, z zasadami rozliczania złożonych wniosków. Spotkanie poprowadziły p. Aleksandra Liszewska i Anna Kujawa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.

Podczas szkolenia były omawiane m.in. następujące kwestie:
- czy beneficjent zobowiązany jest do stosowania trybu konkurencyjnego przy wyborze wykonawców? (portal ogłoszeń ARiMR),
- jaki jest ostateczny termin złożenia wniosku o płatność pierwszej transzy pomocy,
- jakie dokumenty należy przedstawić z wnioskiem o płatność pierwszej transzy pomocy,
- jak prawidłowo opisać fakturę,
- w jaki sposób beneficjent powinien wypełnić zobowiązanie umowy dotyczące informowania i rozpowszechniania informacji o pomocy otrzymanej z EFRROW zgodnie z przepisami Załącznika III do rozporządzenia nr 808/2014 opisanymi w Księdze wizualizacji znaku PROW 2014-2020,
- w jakim terminie beneficjent jest zobowiązany do złożenia w Zarządzie Województwa Informacji monitorującej z realizacji biznesplanu,
- konieczność pilnowania parametrów kupowanego sprzętu zgodnie z danymi zawartymi w biznesplanie,
- konieczność osiągnięcia ilościowego lub wartościowego poziomu sprzedaży produktów lub usług (p.3.2 biznesplanu) będących efektem prowadzonej działalności,
- obowiązek rozliczania się korzystając z aktualnych wersji wniosku o płatność.


Spotkanie miało charakter warsztatowy Cieszy nas, że nasi wnioskodawcy tak chętnie skorzystali z okazji uzupełnienia swoich wiadomości w kwestii rozliczania wniosków i zadawali wiele pytań dotyczących nurtujących ich kwestii.

Grafika #0: Podsumowanie szkolenia
Grafika #1: Podsumowanie szkolenia
Grafika #2: Podsumowanie szkolenia
Grafika #3: Podsumowanie szkolenia