UMOWA Z KSOW PODPISANA

Utworzono: 25-07-2017

W wyniku rozstrzygniętego konkursu dla partnerów KSOW na wybór operacji, które będą realizowane w dwuletnim Planie Operacyjnym na lata 2016-2017 województwa pomorskiego, Stowarzyszenie Bursztynowy Pasaż otrzymało dofinansowanie w wysokości 13.500,00 zł. Operacja została współfinasowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Tytuł Operacji: „AKTYWNE SOŁECTWO”
Kwota kosztów kwalifikowalnych: 13.500,00 zł
Termin realizacji operacji: od 01.07.2017 do 30.09.2017

PRZEDMIOT KONKURSU

Przedmiotem Konkursu „Aktywne Sołectwo” jest zaplanowanie, organizacja i rozliczenie wydarzeń integracyjno – aktywizacyjnych na terenie gmin Gniewino i Wejherowo w terminie od 1 sierpnia do 30 września 2017 r. skierowanych do mieszkańców poszczególnych sołectw. Wydarzenia te mogą przybrać różną formę np. imprezy plenerowej zorganizowanej na boisku lub w parku sołeckim, zabawy integracyjnej w jednym z obiektów użyteczności publicznej dostępnej dla mieszkańców sołectwa, zabawy tanecznej, warsztatów, ogniska, gry terenowej itp. W wydarzeniu może wziąć udział dowolna ilość osób, jednak wielkość imprezy powinna być dostosowana do wielkości miejsca (boiska, sali, budynku) oraz możliwości organizacyjnych sołectwa.

Idea konkursu sprowadza się do aktywizacji oraz wspólnego działania społeczności lokalnych. Ważne jest zatem, aby mieszkańcy sołectw wykazali się kreatywnością przy wyborze formy realizacji wydarzenia oraz brali czynny udział nie tylko w samym wydarzeniu, ale również na etapie przygotowania i rozliczenia. W Każdym społeczeństwie istnieje taki odsetek mieszkańców, którzy z różnych przyczyn, nie uczestniczą w lokalnych spotkaniach i nie nawiązują kontaktów z „sąsiadami”. Konkurs „Aktywne Sołectwo” ma na celu zachęcenie tych osób do wyjścia z domu, lepszego poznania środowiska, w którym na co dzień przebywają, odnowienia przerwanych znajomości oraz wspólnego spędzenia czasu w miłej atmosferze.

CEL KONKURSU


Cel główny operacji:

1. Aktywizacja lokalnego społeczeństwa oraz zapobieganie zjawiskom alienowania mieszkańców wsi poprzez zachęcenie do udziału w wydarzeniach sołeckich i kreowaniu kierunku rozwoju obszarów wiejskich obszaru LGD.

Cel operacji:

Aktywizacja lokalnego społeczeństwa oraz zapobieganie zjawiskom alienowania mieszkańców wsi poprzez zachęcenie do udziału w wydarzeniach sołeckich i kreowaniu kierunku rozwoju obszarów wiejskich obszaru LGD.

Cele szczegółowe:

1. Aktywizacja lokalnego społeczeństwa do udziału w wydarzeniach o charakterze lokalnym służących włączeniu społecznemu oraz kreowaniu kierunków rozwoju obszarów wiejskich terenu LGD. Aktywizacja polega nie tylko na udziale mieszkańców wsi w wydarzeniach, ale również na pomocy w aplikowaniu o środki na ich sfinansowanie, aktywnym udziale w wypełnianiu wniosku do Konkursu „Aktywne Sołectwo” oraz ich organizacji. Dzięki temu mieszkańcy sołectw mają bezpośredni wpływ na wybór kierunku rozwoju obszaru, który zamieszkują.

2. Zachęcenie społeczności lokalnych do tworzenia partnerstw na rzecz realizowanych wydarzeń. Wnioski sołectw biorących udział w Konkursie „Aktywne Sołectwo” są dodatkowo punktowane za nawiązane partnerstw służących realizacji zgłaszanych wydarzeń.

3. Włączenie społeczne uczestników wydarzeń organizowanych w ramach „Aktywnego Sołectwa” , głównie wchodzących w skład grupy osób defaworyzowanych określonych szczegółowo w LSR Stowarzyszenia „Bursztynowy Pasaż” (są to: osoby bezrobotne w wieku 18 – 34 lata, długotrwale bezrobotne, bezrobotne płci żeńskiej, bezrobotne bez wykształcenia średniego oraz bez doświadczenia zawodowego, osoby niepełnosprawne i korzystające z pomocy społecznej).

PRZEWIDYWANE EFEKTY REALIZACJI

Efekty natychmiastowe:

- organizacja 9 wydarzeń o charakterze integracyjno – aktywizacyjnym w sołectwach gmin Gniewino i Wejherowo w czasie trwania operacji tj. od 01.07.2017 r. do 30.09.3017 r. (efekt jest zgodny z celem KSOW nr 3.5. wskazanym w części III pkt 3 wniosku, ponieważ poprzez organizację określonej ilości wydarzeń w bezpośredni sposób przyczyni się do aktywizacji mieszkańców wsi na rzecz podejmowanych inicjatyw w zakresie rozwoju obszarów wiejskich).

- łączna ilość uczestników wydarzeń integracyjno – aktywizacyjnych mających miejsce w czasie trwania operacji – minimum 360 osób wchodzących w skład określonej we wniosku grupy docelowej operacji (efekt jest zgodny z działaniem 11 wskazanym w części III pkt 1 wniosku, ponieważ zakłada aktywizację mieszkańców wsi na rzecz podejmowania inicjatyw służących włączeniu społecznemu, w szczególności osób starszych, młodzieży, niepełnosprawnych oraz wykluczonych społecznie)

Efekty w dalszej perspektywie:

- zachęcenie do aplikowania o inne środki z zewnątrz w niedalekiej przyszłości, w tym na rozwój przedsiębiorczości (stąd prosta formuła naszego wniosku konkursowego).

Grafika #0: UMOWA Z KSOW PODPISANA