WARSZTATY

Utworzono: 24-07-2019
„Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot (dawniej: Gdański Obszar Metropolitalny) to powołane 15 września 2011 roku stowarzyszenie samorządowe mające na celu zacieśnienie współpracy i doprowadzenie do harmonijnego rozwoju całego obszaru metropolitalnego wokół Gdańska, poprzez jak najlepsze wykorzystanie potencjału miast i gmin członkowskich, z poszanowaniem ich odrębności i specyfiki.”*

Gminy Wejherowo oraz Gniewino są członkami Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot i biorą aktywny udział w kształtowaniu przestrzeni kulturowej, społecznej oraz gospodarczej regionu.

Aktualnie trwają prace Metropolitalnego Subregionalnego Zespołu Roboczego nad przygotowaniem raportu do Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2030. Wypracowany wspólnie dokument będzie miał wpływ na kierunki rozwoju całego województwa, w tym na kształt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2021 – 2027.**

W związku z powyższym, na prośbę p. Macieja Milewskiego, Zastępcy Wójta Gminy Wejherowo, zachęcamy członków Stowarzyszenia „Bursztynowy Pasaż” do udziału w cyklu warsztatów tematycznych organizowanych w ramach Metropolitalnego Subregionalnego Zespołu Roboczego.

Załącznik:
- pismo oraz harmonogram warsztatów - pdf

*www.metropoliagdansk.pl
**Na podstawie pisma z dnia 17 lipca 2019 r.
Grafika #0: WARSZTATY