Zmiany

Utworzono: 01-03-2019
Informujemy o aktualizacji Zmiany Lokalnych kryteriów wyboru operacji oraz Procedurach oceny zgodności i wyboru operacji składanych przez podmioty inne niż LGD.
- obniżenia progu minimum punktowego w zakresie: Wzmocnienia kapitału społecznego i promocja obszaru oraz zachowanie walorów przyrodniczo – krajobrazowych i kulturowo – historycznych, w tym tradycji regionalnych (Przedsięwzięcia : 1.2.2, 2.1.1 i 2.2.2),
- doprecyzowania uzasadnienia do kryterium związanego z kompletnością
- doprecyzowanie kryterium dot. aktywności wnioskodawcy ( będą dodatkowo premiowani ci wnioskodawców, którzy skonsultują poprawność wypełnienia wniosków z pracownikiem biura LGD - zarówno mailowo, jak i osobiście).
W konsekwencji zmiany lokalnych kryteriów jest zmiana „Procedury oceny zgodności i wyboru operacji składanych przez podmioty inne niż LGD” w tym zakresie, gdzie mają one odniesienie do kryteriów.

Załączniki:

Lokalne Kryteria Wyboru Operacji z dnia 06.02.2019 r.

Procedura oceny zgodności i wyboru operacji składanych przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020 - z dnia 11.02.2019 r.

Grafika #0: Zmiany