Nabór 18/2019

Utworzono: 09-05-2019

OGŁOSZENIE NR 18/2019

Lokalna Grupa Działania

Stowarzyszenie „Bursztynowy Pasaż”

ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania

Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014 – 2020

1. Termin składania wniosków:

23.05.2019 – 06.06.2019

2. Miejsce składania wniosków: Biuro LGD Stowarzyszenie „Bursztynowy Pasaż”, Gniewino, ul. Szkolna 3, 84 – 250 Gniewino,(w godzinach pracy biura)

3. Forma wsparcia: Refundacja

4. Zakres tematyczny:

„Zwiększenie konkurencyjności sektora mikro i małych firm” w zakresie „Rozwijanie działalności gospodarczej” (o którym mowa w § 2 ust. 1 p. 2 lit. c Rozporządzenia MRiRW z dnia 24 września 2015 r. (Poz. 1570) z późn. zmianami

5. Tryb składania wniosków: Wnioski należy składać w dwóch egzemplarzach w wersji papierowej wraz z kompletem załączników oraz egzemplarz wniosku i biznesplanu na CD

6. Warunki udzielenia wsparcia:

a) Złożenie wniosku w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.

b) Zgodność z zakresem tematycznym, który został wskazany w ogłoszeniu o naborze.

c) Spełnienie warunków udzielenia wsparcia:

 • Podmiot ubiegający się o wsparcie jest mikro lub małym przedsiębiorcą, którego siedziba firmy lub jej oddział znajduje się na obszarze objętym LSR

d) Zgodność operacji z LSR w tym z PROW 2014-2020 oraz wpisywanie się we wskaźniki wskazane w załączniku nr 3 do ogłoszenia

e) Uzyskanie minimalnego progu punktowego, aby projekt mógł być wybrany do finansowania

tj. 30 punktów,

7. Limit dostępnych środków:

362 696,84 zł

8. Maksymalna kwota pomocy dla jednego wnioskodawcy:

do 100 000,00 zł

9. Intensywność wsparcia:

do 70% kosztów kwalifikowanych operacji

10. Szczegółowe informacje o zasadach przygotowania i składania wniosków oraz:

a) wzór formularza wniosku o przyznanie pomocy wraz z instrukcją jego wypełniania;

b) kryteria wyboru operacji określone przez LGD w Lokalnej Strategii Rozwoju wraz z opisem zasad przyznawania punktów (zał. nr 1);

c) Lokalna Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) na lata 2014 – 2020;

d) wzór formularza umowy o przyznaniu pomocy

e) wzór formularza wniosku o płatność wraz z instrukcją jego wypełniania

dostępne są w biurze LGD (ul. Szkolna 3, 84 – 250 Gniewino) oraz na stronie internetowej www.bursztynowypasaz.pl. w zakładce „Nabory wniosków 2014-2020”.

załączniki:

 1. Kryteria wyboru operacji wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji (zał. nr 1)
 2. Lista dokumentów wymaganych do spełnienia kryteriów wyboru operacji zgodnie z art./ 19 ust. 4 pkt.3 ustawy RLKS (zał. nr 2)
 3. Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki (zał. nr 3)
 1. DOKUMENTY DO WYPEŁNIENIA:

  1. Wniosek o przyznanie pomocy
  2. Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy
  3. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
  4. Oświadczenia dot. ochrony danych osobowych (w związku z RODO)
  5. Biznesplan (.pdf) - wersja 3z

  6. Biznesplan (.docx) - wersja 3z

  7. Biznesplan - tabele finansowe: 7.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 (.excel) - wersja 3z

  8. Informacje pomocnicze przy wypełnianiu Biznesplanu - wersja 3z

  9. Oświadczenie o wielkości przedsiębiorstwa.

  10. Zasady wypełniania oświadczenia o wielkości przedsiębiorstwa.

  POZOSTAŁE DOKUMENTY ZWIĄZANE Z NABOREM:

  Projekt umowy o przyznanie pomocy wraz z załącznikami:

  1. Umowa o przyznanie pomocy - projekt.

  a. Zał. nr 1 - zestawienie rzeczowo - finansowe operacji.

  b. Zał. nr 2 - wykaz działek ewidencyjnych, na których realizowana będzie operacja trwale związana z nieruchomością.

  c. Zał. nr 3 - kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych.

  d. Zał. nr 3a - kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020).

  2. Wniosek o płatność.

  3. Instrukcja wypełniania wniosku o płatność.

  4. Lokalna Strategia Rozwoju.

  5. Procedura oceny zgodności i wyboru operacji składanych przez podmioty inne niż LGD.

  6. Lokalne Kryteria Wyboru Operacji - pełna wersja

Informacje udzielane są w:

Biurze Stowarzyszenia „Bursztynowy Pasaż”.

Pytania należy kierować na adres email: biuro@bursztynowypasaz.pl

lub telefonicznie: (58) 58 738 90 15.

Grafika #0: Nabór 18/2019