NABÓR 21/2020

Utworzono: 16-09-2020

OGŁOSZENIE NR 21/2020

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Bursztynowy Pasaż”

ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania

Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014 – 20201. Termin składania wniosków:

30.09.2020 – 20.10.2020

2. Miejsce składania wniosków: Biuro LGD Stowarzyszenie „Bursztynowy Pasaż”, Gniewino, ul. Szkolna 3, 84 – 250 Gniewino,(w godzinach pracy biura)

3. Forma wsparcia: Premia

4. Zakres tematyczny:

„Podejmowanie działalności gospodarczej” w ramach poddziałania „Podejmowanie działalności gospodarczej” (w ramach zakresu o którym mowa w § 2 ust. 1 p. 2 lit. a Rozporządzenia MRiRW z dnia 24 września 2015r (Poz. 1570) z późn. zmianami

5. Tryb składania wniosków: Wnioski należy składać w dwóch egzemplarzach w wersji papierowej wraz z kompletem załączników (biznesplan można załączyć na elektronicznym nośniku danych) oraz egzemplarz wniosku wraz z biznesplanem w wersji elektroninej

6. Warunki udzielenia wsparcia:

a) Złożenie wniosku w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.

b) Zgodność z zakresem tematycznym, który został wskazany w ogłoszeniu o naborze.

c) Spełnienie warunków udzielenia wsparcia:

 • Podmiot ubiegający się o wsparcie jest osobą fizyczną zamieszkałą na obszarze objętym LSR
 • nie podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy i w pełnym zakresie chyba że podejmuje działalność gospodarczą sklasyfikowaną w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. Nr 251, poz. 1885 oraz z 2009 r. Nr 59, poz. 489) jako produkcja artykułów spożywczych lub produkcja napojów,
 • w okresie 3 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie tej pomocy nie wykonywał działalności gospodarczej, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców”,

d) Zgodność operacji z LSR w tym z PROW 2014-2020 oraz wpisywanie się we wskaźniki wskazane w załączniku nr 3 do ogłoszenia

e) Uzyskanie minimalnego progu punktowego, aby projekt mógł być wybrany do finansowania tj. 27 punktów,

7. Limit dostępnych środków: 96 474,42 euro

co indykatywnie w przeliczeniu po kursie 4,00 PLN/EUR wynosi 385 897,68 zł

8. Dostępna kwota pomocy dla jednego wnioskodawcy: 50 000,00 zł

9. Szczegółowe informacje o zasadach przygotowania i składania wniosków oraz:

a) wzór formularza wniosku o przyznanie pomocy i biznesplanu wraz z instrukcją ich wypełniania;

b) kryteria wyboru operacji określone przez LGD w Lokalnej Strategii Rozwoju wraz z opisem zasad przyznawania punktów (zał. nr 1);

c) Lokalna Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) na lata 2014 – 2020;

d) wzór formularza umowy o przyznaniu pomocy

e) wzór formularza wniosku o płatność wraz z instrukcją jego wypełniania

dostępne są w biurze LGD (ul. Szkolna 3, 84 – 250 Gniewino) oraz na stronie internetowej www.bursztynowypasaz.pl. w zakładce „Nabory wniosków 2014-2020”.

załączniki:

 1. Kryteria wyboru operacji wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji - pobierz
 2. Listą wymaganych dokumentów dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia - pobierz
 3. Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki - pobierz

RODO klauzule 19.2 - pobierz

Informacje pomocnicze przy wypełnieniu formularzy przygotowanych w formacie MS Excel -pobierz

WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY I BIZNESKPLAN (wersja 3z)

 • Wniosek o przyznanie pomocy (.xlsx) - otwórz
 • Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy - otwórz

 • Biznesplan (.pdf) - otwórz
 • Biznesplan (.docx) - otwórz
 • Biznesplan - tabele finansowe: 7.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 (.xlsx) - otwórz
 • Informacje pomocnicze przy wypełniania biznesplanu - otwórz

UMOWA O PRZYZNANIU POMOCY (wersja 4z)

 • Umowa o przyznaniu pomocy (.pdf) - otwórz
 • Załącznik wykaz działek ewidencyjnych (pdf.) - otwórz
 • Załącznik Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu/Informacja po realizacji operacji - otwórz
 • Informacja pomocnicza przy wypełnianiu informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji (.pdf) - otwórz

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ I SPRAWOZDANIE (wersja 4z)

 • Wniosek o płatność (pdf) - pobierz
 • Wniosek o płatność (wersja edytowalna) - pobierz
 • Instrukcja wypełniania wniosku o płatność - pobierz
 • Załącznik nr 2_wykaz faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej - pobierz

Informacje udzielane są w:

Biurze Stowarzyszenia „Bursztynowy Pasaż”.

Pytania należy kierować na adres email: biuro@bursztynowypasaz.pl

lub telefonicznie: 535 310 828

Grafika #0: NABÓR 21/2020