NABÓR 22/2020

Utworzono: 16-09-2020

OGŁOSZENIE NR 22/2020

Lokalna Grupa Działania

Stowarzyszenie „Bursztynowy Pasaż”

ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania

Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014 – 2020

1. Termin składania wniosków:

30.09.2020 – 20.10.2020

2. Miejsce składania wniosków: Biuro LGD Stowarzyszenie „Bursztynowy Pasaż”, Gniewino, ul. Szkolna 3, 84 – 250 Gniewino,(w godzinach pracy biura)

3. Forma wsparcia: Refundacja

4. Zakres tematyczny:

„Zwiększenie konkurencyjności sektora mikro i małych firm” w zakresie „Rozwijanie działalności gospodarczej” (o którym mowa w § 2 ust. 1 p. 2 lit. c Rozporządzenia MRiRW z dnia 24 września 2015 r. (Poz. 1570) z późn. zmianami

5. Tryb składania wniosków: Wnioski należy składać w dwóch egzemplarzach w wersji papierowej wraz z kompletem załączników (biznesplan można załączyć na elektronicznym nośniku danych) oraz egzemplarz wniosku wraz z biznesplanem w wersji elektronicznej

6. Warunki udzielenia wsparcia:

a) Złożenie wniosku w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.

b) Zgodność z zakresem tematycznym, który został wskazany w ogłoszeniu o naborze.

c) Spełnienie warunków udzielenia wsparcia:

 • Podmiot ubiegający się o wsparcie jest mikro lub małym przedsiębiorcą, którego siedziba firmy lub jej oddział znajduje się na obszarze objętym LSR

d) Zgodność operacji z LSR w tym z PROW 2014-2020 oraz wpisywanie się we wskaźniki wskazane w załączniku nr 3 do ogłoszenia

e) Uzyskanie minimalnego progu punktowego, aby projekt mógł być wybrany do finansowania

tj. 32 punkty,

7. Limit dostępnych środków:

136 307,39 euro,

co indykatywnie w przeliczeniu po kursie 4,00 PLN/EUR wynosi 545 229,56 zł

8. Maksymalna kwota pomocy dla jednego wnioskodawcy:

do 100 000,00 zł

9. Intensywność wsparcia:

do 70% kosztów kwalifikowanych operacji

10. Szczegółowe informacje o zasadach przygotowania i składania wniosków oraz:

a) wzór formularza wniosku o przyznanie pomocy wraz z instrukcją jego wypełniania;

b) kryteria wyboru operacji określone przez LGD w Lokalnej Strategii Rozwoju wraz z opisem zasad przyznawania punktów (zał. nr 1);

c) Lokalna Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) na lata 2014 – 2020;

d) wzór formularza umowy o przyznaniu pomocy

e) wzór formularza wniosku o płatność wraz z instrukcją jego wypełniania

dostępne są w biurze LGD (ul. Szkolna 3, 84 – 250 Gniewino) oraz na stronie internetowej www.bursztynowypasaz.pl. w zakładce „Nabory wniosków 2014-2020”.

załączniki:

 1. Kryteria wyboru operacji wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji (zał. nr 1) - pobierz
 2. Lista dokumentów wymaganych do spełnienia kryteriów wyboru operacji zgodnie z art./ 19 ust. 4 pkt.3 ustawy RLKS (zał. nr 2) - pobierz
 3. Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki (zał. nr 3) - pobierz

RODO klauzule 19.2 - pobierz

Informacje pomocnicze przy wypełnieniu formularzy przygotowanych w formacie MS Excel -pobierz

 1. DOKUMENTY DO WYPEŁNIENIA:

  1. Wniosek o przyznanie pomocy
  2. Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy
  3. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
  4. Biznesplan (.pdf) - wersja 3z
  5. Biznesplan (.docx) - wersja 3z
  6. Biznesplan - tabele finansowe: 7.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 (.excel) - wersja 3z
  7. Informacje pomocnicze przy wypełnianiu Biznesplanu - wersja 3z
  8. Oświadczenie o wielkości przedsiębiorstwa.
  9. Zasady wypełniania oświadczenia o wielkości przedsiębiorstwa.

  POZOSTAŁE DOKUMENTY ZWIĄZANE Z NABOREM:

  Projekt umowy o przyznanie pomocy wraz z załącznikami:

  1. Umowa o przyznanie pomocy - projekt.

  a. Zał. nr 1 - zestawienie rzeczowo - finansowe operacji.

  b. Zał. nr 2 - wykaz działek ewidencyjnych, na których realizowana będzie operacja trwale związana z nieruchomością.

  c. Zał. nr 3 - kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych.

  d. Zał. nr 3a - kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020).

  e. Załącznik 5 Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu/Informacja po realizacji operacji (*.pdf) -otwórz

  Wniosek o płatność:

  • Wniosek o płatność (*.pdf) -otwórz
  • Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania (*.pdf) -otwórz
  • Wniosek o płatność (*.xlsx) -otwórz
  • Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania (*.xlsx) -otwórz
  • Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (*.pdf) -otwórz
  • Załącznik nr 3 Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu (*.xlsx) -otwórz
  • Informacja pomocnicza przy wypełnianiu Sprawozdania z realizacji Biznesplanu (*.pdf) -otwórz

  Lokalna Strategia Rozwoju - wersja z 31.07.2020 r.
  Procedura oceny zgodności i wyboru operacji składanych przez podmioty inne niż LGD - pobierz

  Lokalne Kryteria Wyboru Operacji z dnia 10.09.2020 r. - pobierz

Informacje udzielane są w:

Biurze Stowarzyszenia „Bursztynowy Pasaż”.

Pytania należy kierować na adres email: biuro@bursztynowypasaz.pl

lub telefonicznie: 535 310 828

Grafika #0: NABÓR 22/2020