Nabór 7/2018

Utworzono: 29-01-2018

OGŁOSZENIE NR 7/2018

Lokalna Grupa Działania

Stowarzyszenie „Bursztynowy Pasaż”
ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania

"Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego
kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014 – 2020

1. Termin składania wniosków: 13.02.2018 – 28.02.2018
2. Miejsce składania wniosków: Biuro LGD Stowarzyszenie „Bursztynowy Pasaż”, Gniewino, ul. Szkolna 3,
84 – 250 Gniewino,(w godzinach pracy biura)
3. Forma wsparcia: Refundacja
4. Zakres tematyczny:

„Zwiększenie konkurencyjności sektora mikro i małych firm” w zakresie „Rozwijanie działalności gospodarczej” (o którym mowa w § 2 ust. 1 p. 2 lit. c Rozporządzenia MRiRW z dnia 24 września 2015r
(Poz. 1570) z późn. zmianami
5. Tryb składania wniosków: Wnioski należy składać w dwóch egzemplarzach w wersji papierowej wraz
z kompletem załączników oraz egzemplarz wniosku i biznesplanu na CD
6. Warunki udzielenia wsparcia:

a) Złożenie wniosku w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.

b) Zgodność z zakresem tematycznym, który został wskazany w ogłoszeniu o naborze.

c) Spełnienie warunków udzielenia wsparcia:
Podmiot ubiegający się o wsparcie jest mikro lub małym przedsiębiorcą, którego siedziba firmy lub jej oddział znajduje się na obszarze objętym LSR

d) Zgodność operacji z LSR w tym z PROW 2014-2020 oraz wpisywanie się we wskaźniki wskazane w załączniku nr 3 do ogłoszenia

e) Uzyskanie minimalnego progu punktowego, aby projekt mógł być wybrany do finansowania

tj. 30 punktów,
7. Limit dostępnych środków: 913 315,00 zł
8. Maksymalna kwota pomocy dla jednego wnioskodawcy: do 100 000,00 zł
9. Intensywność wsparcia: do 70% kosztów kwalifikowanych operacji
10. Szczegółowe informacje o zasadach przygotowania i składania wniosków oraz:

a) wzór formularza wniosku o przyznanie pomocy wraz z instrukcją jego wypełniania;

b) kryteria wyboru operacji określone przez LGD w Lokalnej Strategii Rozwoju wraz z opisem zasad przyznawania punktów (zał. nr 1);

c) Lokalna Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) na lata 2014 – 2020;

d) wzór formularza umowy o przyznaniu pomocy

e) wzór formularza wniosku o płatność wraz z instrukcją jego wypełniania

dostępne są w biurze LGD (ul. Szkolna 3, 84 – 250 Gniewino) oraz na stronie internetowej www.bursztynowypasaz.pl. w zakładce „Nabory wniosków 2014-2020”.

załączniki:

  1. Kryteria wyboru operacji wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji (zał. nr 1),
  2. Lista dokumentów wymaganych do spełnienia kryteriów wyboru operacji zgodnie z art./ 19 ust. 4 pkt.3 ustawy RLKS (zał. nr 2)
  3. Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki (zał. nr 3)

Informacje udzielane są w:

Biurze Stowarzyszenia „Bursztynowy Pasaż”.

Pytania należy kierować na adres email: biuro@bursztynowypasaz.pl

lub telefonicznie: (58) 58 738 90 15.

DOKUMENTY DO WYPEŁNIENIA PRZEZ WNIOSKODAWCÓW:

1. Wniosek o przyznanie pomocy.

2. Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy.

3. Biznesplan.

4. Informacje pomocnicze przy wypełnianiu biznesplanu.

5. Tabela pomocnicza do biznesplanu

5. Oświadczenie o wielkości przedsiębiorstwa.

6. Zasady wypełniania oświadczenia o wielkości przedsiębiorstwa.

7. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.

8. Wniosek o wpis do ewidencji producentów

POZOSTAŁE DOKUMENTY ZWIĄZANE Z NABOREM:

Projekt umowy o przyznanie pomocy wraz z załącznikami:

1. Umowa o przyznanie pomocy - projekt.

a. Zał. nr 1 - zestawienie rzeczowo - finansowe operacji.

b. Zał. nr 2 - wykaz działek ewidencyjnych, na których realizowana będzie operacja trwale związana z nieruchomością.

c. Zał. nr 3 - kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych.

d. Zał. nr 3a - kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020).

2. Wniosek o płatność.

3.Instrukcja wypełniania wniosku o płatność.

4. Lokalna Strategia Rozwoju.

5. Procedura oceny zgodności i wyboru operacji skłądanych przez podmioty inne niż LGD.

W związku z problemami z otwieraniem się w poprawnym formacie jednego z załączonych dokumentów, publikujemy poniżej BIZNESPLAN, który można ściągnąć w 2 formatach:

- biznesplan - plik w formacie doc
- biznesplan - plik w formacie docx

Grafika #0: Nabór 7/2018