OGŁOSZENIE NR 1/2017

Utworzono: 14-02-2017

OGŁOSZENIE NR 1/2017

Lokalna Grupa Działania

Stowarzyszenie „Bursztynowy Pasaż”
ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania

"Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014 – 2020

1. Termin składania wniosków: 02.03.2017 – 20.03.2017

2. Miejsce składania wniosków: Biuro LGD Stowarzyszenie „Bursztynowy Pasaż”, Gniewino, ul. Szkolna 3,
84 – 250 Gniewino,(w godzinach pracy biura)

3. Forma wsparcia: Refundacja

4. Zakres tematyczny:

„Zwiększenie konkurencyjności sektora mikro i małych firm” w ramach poddziałania
„Rozwijanie działalności gospodarczej”
(w ramach zakresu o którym mowa w § 2 ust. 1 p. 2 lit. c
Rozporządzenia MRiRW z dnia 24 września 2015r (Poz. 1570) z późn. zmianami

5. Warunki udzielenia wsparcia:

a) Złożenie wniosku w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.

b) Zgodność z zakresem tematycznym, który został wskazany w ogłoszeniu o naborze.

c) Spełnienie warunków udzielenia wsparcia:

Podmiot ubiegający się o wsparcie spełnia warunki ubiegania się o wsparcie w zakresie określonym w § 2 ust.
1 p. 2 lit. c Rozporządzenia MRiRW w
sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach podziałania
„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii
rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014-2020

d) Zgodność operacji z LSR w tym z PROW 2014-2020 oraz wpisywanie się we wskaźniki wskazane
w załączniku nr 3 do ogłoszenia

e) Uzyskanie minimalnego progu punktowego, aby projekt mógł być wybrany do finansowania tj. 30 punktów,

6. Limit dostępnych środków: 1 900 000,00 zł

7. Maksymalna kwota pomocy dla jednego wnioskodawcy: do 100 000,00 zł

8. Intensywność wsparcia: do 70% kosztów kwalifikowanych operacji

9. Szczegółowe informacje o zasadach przygotowania i składania wniosków oraz:

a) wzór formularza wniosku o przyznanie pomocy wraz z instrukcją jego wypełniania;

b) kryteria wyboru operacji określone przez LGD w Lokalnej Strategii Rozwoju wraz z opisem zasad
przyznawania punktów (zał. nr 1);

c) lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielania wsparcia (zał. nr 2)

d) Lokalna Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) na lata 2014 – 2020;

e) wzór formularza umowy o przyznaniu pomocy

f) wzór formularza wniosku o płatność wraz z instrukcją jego wypełniania

g) opis operacji dla wnioskodawcy pod kątem spełniania lokalnych kryteriów oceny operacji odpowiadający
warunkom przyznania pomocy dla działania Rozwój działalności gospodarczej (zał. nr 4)

dostępne są w biurze LGD (ul. Szkolna 3, 84 – 250 Gniewino) oraz na stronie internetowej
www.bursztynowypasaz.pl
. w zakładce „Nabory wniosków 2014-2020”.

ZAŁĄCZNIKI:

  1. Kryteria wyboru operacji wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji,
  2. Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia,
  3. Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki,
  4. Opis operacji dla wnioskodawcy pod kątem spełniania lokalnych kryteriów oceny operacji odpowiadający warunkom przyznania pomocy dla działania Rozwój działalności gospodarczej.

Informacje udzielane są w:

Biurze Stowarzyszenia „Bursztynowy Pasaż”.

Pytania należy kierować na adres email: biuro@bursztynowypasaz.pl

lub telefonicznie: (58) 58 738 90 15.

DOKUMENTY DO WYPEŁNIENIA PRZEZ WNIOSKODAWCÓW:

1. Wniosek o przyznanie pomocy.

2. Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy.

3. Biznesplan.

4. Informacje pomocnicze przy wypełnianiu biznesplanu.

5. Oświadczenie o wielkości przedsiębiorstwa.

6. Zasady wypełniania oświadczenia o wielkości przedsiębiorstwa.

7. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.

POZOSTAŁE DOKUMENTY ZWIĄZANE Z NABOREM:

Projekt umowy o przyznanie pomocy wraz z załącznikami:

1. Umowa o przyznanie pomocy - projekt.

a. Zał. nr 1 - zestawienie rzeczowo - finansowe operacji.

b. Zał. nr 2 - wykaz działek ewidencyjnych, na których realizowana będzie operacja trwale związana z
nieruchomością.

c. Zał. nr 3 - zasady konkurencyjności wydatków w ramach PROW 2014-2020.

d. Zał. nr 4 - wskaźniki procentowe do obliczenia wartości kar administracyjnych za naruszenie zasad konkurencyjności wydatków w ramach PROW 2014-2020.
e. Zał. nr 5 - kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych.

f. Zał. nr 5a - kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020).

2. Wniosek o płatność.

3. Instrukcja wypełniania wniosku o płatność.

4. Lokalna Strategia Rozwoju.

5. Procedura oceny zgodności i wyboru operacji skłądanych przez podmioty inne niż LGD.

Grafika #0: OGŁOSZENIE NR 1/2017