OGŁOSZENIE NR 4/2017

Utworzono: 19-04-2017

OGŁOSZENIE NR 4/2017

Lokalna Grupa Działania

Stowarzyszenie „Bursztynowy Pasaż”

ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania

Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014 – 2020

1. Termin składania wniosków: 04.05.2017 – 22.05.2017

2. Miejsce składania wniosków: Biuro LGD Stowarzyszenie „Bursztynowy Pasaż”, Gniewino, ul. Szkolna 3,
84 – 250 Gniewino,(w godzinach pracy biura)

3. Forma wsparcia: Premia

4. Zakres tematyczny:

„Podejmowanie działalności gospodarczej” w ramach poddziałania „Podejmowanie działalności gospodarczej” (w ramach zakresu o którym mowa w § 2 ust. 1 p. 2 lit. a Rozporządzenia MRiRW z dnia 24 września 2015r (Poz. 1570) z późn. zmianami

5. Warunki udzielenia wsparcia:

a) Złożenie wniosku w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.

b) Zgodność z zakresem tematycznym, który został wskazany w ogłoszeniu o naborze.

c) Spełnienie warunków udzielenia wsparcia:

 • Podmiot ubiegający się o wsparcie jest osobą fizyczną zamieszkałą na obszarze objętym LSR
 • nie podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy i w pełnym zakresie chyba że podejmuje działalność gospodarczą sklasyfikowaną w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. Nr 251, poz. 1885 oraz z 2009 r. Nr 59, poz. 489) jako produkcja artykułów spożywczych lub produkcja napojów,
 • w okresie 2 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie tej pomocy nie wykonywał działalności gospodarczej, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, w szczególności nie był wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarcze i i nie została mu dotychczas przyznana pomoc na operację w tym zakresie;

d) Zgodność operacji z LSR w tym z PROW 2014-2020 oraz wpisywanie się we wskaźniki wskazane w załączniku nr 3 do ogłoszenia

e) Uzyskanie minimalnego progu punktowego, aby projekt mógł być wybrany do finansowania

tj. 27 punktów,

6. Limit dostępnych środków: 550 000,00 zł

7. Maksymalna kwota pomocy dla jednego wnioskodawcy: 50 000,00 zł

8. Intensywność wsparcia: do 100 % kosztów kwalifikowanych operacji

9. Szczegółowe informacje o zasadach przygotowania i składania wniosków oraz:

a) wzór formularza wniosku o przyznanie pomocy wraz z instrukcją jego wypełniania;

b) kryteria wyboru operacji określone przez LGD w Lokalnej Strategii Rozwoju wraz z opisem zasad przyznawania punktów (zał. nr 1);

c) lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielania wsparcia

(zał. nr 2)

d) Lokalna Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) na lata 2014 – 2020;

e) wzór formularza umowy o przyznaniu pomocy

f) wzór formularza wniosku o płatność wraz z instrukcją jego wypełniania

g) Opis operacji dla wnioskodawcy pod kątem spełniania lokalnych kryteriów oceny odpowiadający warunkom przyznania pomocy dla działania Podejmowanie działalności gospodarczej (zał. nr 4)

dostępne są w biurze LGD (ul. Szkolna 3, 84 – 250 Gniewino) oraz na stronie internetowej www.bursztynowypasaz.pl. w zakładce „Nabory wniosków 2014-2020”.

załączniki:

 1. Kryteria wyboru operacji wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji,
 2. Lista wymaganych dokumentów dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia
 3. Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki,
 4. Opis operacji dla wnioskodawcy pod kątem spełniania lokalnych kryteriów oceny odpowiadający warunkom przyznania pomocy dla działania Podejmowanie działalności gospodarczej

DOKUMENTY DO WYPEŁNIENIA:

 1. Wniosek o przyznanie pomocy.
 2. Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy.
 3. Biznesplan.
 4. Informacje pomocnicze przy wypełnianiu biznesplanu.
 5. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.

POZOSTAŁE DOKUMENTY ZWIĄZANE Z NABOREM:

Projekt umowy o przyznanie pomocy wraz z załącznikami:

1. Umowa o przyznanie pomocy - projekt.

a. Zał. nr 2 - wykaz działek ewidencyjnych, na których realizowana będzie operacja trwale związana z
nieruchomością.

2. Wniosek o płatność.

3. Instrukcja wypełniania wniosku o płatność.

4. Wykaz faktur lub dokumentów o rónoważnej wartości dowodowej dokumentujących poniesione koszty.

5. Lokalna Strategia Rozwoju.

6. Procedura oceny zgodności i wyboru operacji skłądanych przez podmioty inne niż LGD.

* Wskazana w punkciie 7 ogłoszenia, maksymalna kwota dla jednego wnioskodawcy jest jednocześnie minimalną i jedyną kwotą, o jaką wnioskodawca może się ubiegać.

** Wskazana w punkcie 8 ogłoszenia 100% intensywność wsparcia jest wypłacana w formie premii w wysokości 50 000 zł.

Informacje udzielane są w:

Biurze Stowarzyszenia „Bursztynowy Pasaż”.

Pytania należy kierować na adres email: biuro@bursztynowypasaz.pl

lub telefonicznie: (58) 58 738 90 15.

Grafika #0: OGŁOSZENIE NR 4/2017