Zapytanie ofertowe nr 1/1/2019 PROW

Utworzono: 02-01-2019

Zapytanie ofertowe nr 1/1/2019 PROW

Stowarzyszenie „Bursztynowy Pasaż” z siedzibą w Gniewinie
zaprasza do złożenia oferty na realizację
kampanii edukacyjnej o tematyce ekologicznej
dla dzieci ze szkół podstawowych.

Zadanie realizowane jest w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,
w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach Przedsięwzięcia 2.1.1 Działania w zakresie podniesienia wiedzy nt. ochrony środowiska i przeciwdziałania zmianom klimatu.

I. Zamawiający

Stowarzyszenie „Bursztynowy Pasaż”, ul. Szkolna 3, 84-250 Gniewino
tel. 535 310 828 e-mail: biuro@bursztynowypasaz.pl www.bursztynowypasaz.pl

II. Opis przedmiotu zamówienia:

Zamówienie obejmuje opracowanie scenariusza na temat życia w zgodzie z ekologią oraz jego realizacji w 3 szkołach z obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju Stowarzyszenia „Bursztynowy Pasaż” (gminy Gniewino i Wejherowo).

Grupa docelowa: dzieci klas 5, 6 , 7 i 8 z trzech szkół podstawowych gmin Gniewino i Wejherowo
(szkoły zadeklarowały udział 547 uczniów łącznie).

Forma realizacji zadania: zajęcia interaktywne, warsztaty, konkursy lub inne formy ciekawe z punktu widzenia odbiorcy.

Miejsce realizacji zadania będzie udostępnione wykonawcy nieodpłatnie:
- hala widowiskowo sportowa w Gniewinie (SP w Gniewinie i Kostkowie),
- sala gimnastyczna w Bolszewie (SP w Bolszewie)

Proponowany zakres przygotowania zajęć:

 1. inwentaryzacja dziedzictwa przyrodniczego gminy Gniewino i Wejherowo
  - rezerwaty i pomniki przyrody w najbliższym otoczeniu
 2. Odnawialne źródła energii wykorzystywane na terenie gmin Gniewino i Wejherowo
  -zasady działania odnawialnych źródeł energii takich jak: elektrownie wiatrowe, elektrownia szczytowo – pompowa, piece olejowe (budynki prywatne i wielorodzinne w Gniewinie), piece opalane biomasą (Zespół Szkół w Gniewinie + Pływalnia Kryta), kolektory słoneczne i baterie fotowoltaiczne, ogrzewanie geotermalne itp.
 3. Codzienne dbanie o środowisko na „własnym podwórku”
  - segregacja śmieci (zasady segregacji, co się dzieje z naszymi śmieciami, gdzie są wywożone, jak długo ulegają rozkładowi, śmieci szczególnie niebezpieczne np. baterie, lakiery, środki ochrony roślin itp., co to jest PSZOK, gdzie na terenie gmin znajdują się wysypiska śmieci
  i PSZOK, zasady postępowania z dzikimi wysypiskami śmieci (gdzie zgłaszać), recykling, wykorzystywanie produktów zastępczych łatwiej rozkładających się w środowisku
  np. zamienniki dla plastiku)
  - oczyszczalnie ścieków (zasady działania, gdzie są oczyszczalnie ścieków w gminie Gniewino
  i Wejherowo, przydomowe zbiorniki na ścieki a kanalizacja, co to są przydomowe oczyszczalnie ścieków, konsekwencje wylewania ścieków na pola, lasy i do zbiorników wodnych)
  - akcja „Sprzątania świata” nie od święta tylko na co dzień (nie zaśmiecaj swojego najbliższego otoczenia)
  - badania jakości powietrza w gminie Gniewino i Wejherowo (np. na www.gniewino.pl znajdują się aktualne informacje dot. jakości powietrza w wybranych miejscach gminy)
 4. Czemu przeciwdziałamy?
  - dziura ozonowa
  - efekt cieplarniany
  - smog (temat na czasie: o co ta cała zadyma!?!) itp.

III. Termin odpowiedzi na zapytanie:

Termin nadsyłania gotowych scenariuszy wraz z wyceną: 7 stycznia 2019 r.
( decyduje data wpływu oferty do biura Stowarzyszenia)

IV. Termin realizacji zamówienia:

Jesień 2019 (dokładny termin zostanie podany po ustaleniu ze szkołami, jednak nie później
niż na 2 miesiące przed realizacją zadania)

V. Warunki udziału w postępowaniu:

O udzielnie zamówienia może się ubiegać podmiot/osoba, która posiada wiedzę i doświadczenie
oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobowym zdolnym do wykonania zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

VI. Forma odpowiedzi na zapytanie:

Oferta sporządzona w formie pisemnej musi zawierać:
- scenariusz zajęć,
- cenę brutto za całość realizacji zadania
- specyfikację opisującą co wchodzi w skład podanej ceny realizacji zadania
- załączniki potwierdzające wiedzę, doświadczenie, potencjał techniczny i osobowy zdolny do wykonania zamówienia

Ww. dokumenty należy osobiście w biurze Stowarzyszenia lub nadesłać pocztą na adres: Stowarzyszenie „Bursztynowy Pasaż”
ul. Szkolna 3, 84-250 Gniewino
e-mailowo na adres biuro@bursztynowypasaz.pl.

VII. Kryteria wyboru oferty:
Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:

 1. Atrakcyjność scenariusza zajęć oraz różnorodność zaproponowanych
  form przeprowadzenia zajęć

  - liczona jako średnia liczba punktów przyznana przez komisję oceniającą - waga 80%
 2. Doświadczenie oferenta w realizacji operacji ze środków Unii Europejskiej lub doświadczenie w realizacji kampanii edukacyjnych dla dzieci ze szkół podstawowych badane na podstawie kopii umów/zleceń/referencji ( max. liczba umów/referencji: 3, dostarczenie większej liczby umów/zleceń/referencji nie będzie brane pod uwagę)
  - liczona jako średnia liczba punktów przyznana przez komisję oceniającą - waga 15%
 3. Cena brutto - waga 5 %

VIII. Opis sposobu przyznawania punktacji:

a. Kryterium atrakcyjność scenariusza

A = (Ab/ Amax) x 80

Gdzie

A: liczba punktów oferty wynikających z kryterium atrakcyjność scenariusza

Ab: liczba punktów za atrakcyjność badanego scenariusza

Amax: najwyższa liczba punktów przyznana w tym kryterium

b. Kryterium doświadczenie oferenta

B= (Bb/Bmax) x15

Gdzie

B: liczba punktów oferty wynikająca z punktacji doświadczenie oferenta (pod uwagę brane są max 3 umowy)

Bb: liczba punktów za doświadczenie danego oferenta

Bmax: najwyższa liczba punktów przyznana w tym kryterium

c. Cena brutto

C=(Cmin/Cb) x5

Gdzie

C:liczba punktów oferty wynikająca z ceny

Cmin: cena najtańszej złożonej oferty

Cb: cena badanej oferty

IX. Dodatkowe informacje:

1. Realizacja operacji jest uzależniona od podpisania umowy na jej realizację z Zarządem Województwa Pomorskiego.

2. Złożone oferty są załącznikiem do wniosku o przyznanie pomocy, składanego do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego

3. Ocenie podlegać będą jedynie oferty złożone w terminie wskazanym w p. III.

4. Zamawiający dopuszcza realizację zamówienia przy udziale podwykonawców.

5. Zamawiający dopuszcza możliwość zakończenia postępowania bez dokonaniu wyboru wykonawcy.

6. Wszystkie koszty związane ze sporządzeniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.

7. Cena musi uwzględniać wszystkie koszty związane w wykonaniem usługi wraz z kosztem przygotowania scenariusza, transportem, montażem sprzętu oraz realizacją warsztatów.

8. Osobą odpowiedzialną za postępowanie jest Justyna Wiszniewska Tel. 535 310 828, biuro@bursztynowypasaz.pl.

X. Obowiązek informacyjny

W związku z faktem, że od 25 maja 2018 r. ma zastosowanie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Zarząd Stowarzyszenia „Bursztynowy Pasaż” z siedzibą w Gniewinie, ul. Szkolna 3, 84-250 Gniewino, jako Administrator danych osobowych informuje, iż:

- podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu kontynuowania dalszej współpracy,

- posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,

- dane mogą być udostępniane przez Stowarzyszenie innym podmiotom do tego upoważnionym na podstawie zobowiązań prawnych związanych z funkcjonowaniem oraz realizacją zawartych przez Stowarzyszenie umów związanych w Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,

- posiadane przez nas dane podlegają profilowaniu w celu przeprowadzania analiz, chęci przedstawienia najbardziej korzystnej i dopasowanej do Państwa potrzeb oferty oraz konieczności wypełniania przez Stowarzyszenie zobowiązań prawnych związanych z funkcjonowaniem oraz realizacją zawartych przez nas umów,

- przetwarzane kategorie Państwa danych to dane osobowe, które pochodzą bezpośrednio od Państwa (lub zostały przekazane w Państwa imieniu) lub dane osobowe, które Przetwarzane kategorie Państwa danych osobowych to dane osobowe, które pochodzą bezpośrednio od Państwa (lub zostały przekazane w Państwa imieniu) lub dane osobowe, które zostały zebrane ze źródeł publicznie dostępnych. Dane te będą przetwarzane przez cały czas naszej współpracy, wynikającej z charakteru prowadzonej przez Stowarzyszenie działalności w zakresie wypełniania przez Stowarzyszenie zobowiązań prawnych związanych z funkcjonowaniem oraz realizacją zawartych przez nas umów,

- w razie jakichkolwiek pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji pod adresem e-mail: biuro@bursztynowypasaz.pl

- macie Państwo prawo wniesienia skargi do GIODO gdy uznacie, iż przetwarzanie przez Stowarzyszenie „Bursztynowy Pasaż” danych osobowych dotyczących Państwa, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Załączniki:
- zapytanie ofertowe - wersja pdf

Grafika #0: Zapytanie ofertowe nr 1/1/2019 PROW