Konkurs Aktywne Społeczeństwo w koncepcji Inteligentnych Wiosek - edycja 2023

działanie aktywizacyjne skierowane do sołectw i organizacji społecznych z obszaru gmin: Choczewo, Gniewino, Wejherowo, Cewice, Nowa Wieś Lęborska, Wicko i miasta Łeba

Utworzono: 17-07-2023
Miło nam poinformować, że Stowarzyszenie „Bursztynowy Pasaż” w 2023 r. rozpoczyna realizację Konkursu AKTYWNE SPOŁECZEŃSTWO w koncepcji INTELIGENTNYCH WIOSEK. Projekt ten jest kontynuacją Konkursu „Aktywne Sołectwo” realizowanego przez Stowarzyszenie w latach poprzednich (do tej pory odbyło się 7 edycji konkursu). Od tego roku, ze względu na zmianę obszaru LGD, w skład którego oprócz gmin wiejskich wchodzi również miasto Łeba, konkurs zmienił nazwę na „Aktywne Społeczeństwo”.
 
Głównym celem konkursu jest promowanie dobrych praktyk aktywności zrealizowanych w latach 2020 – 2022 wpisujących się w koncepcję inteligentnych wiosekw zakresie aktywizacji lokalnego społeczeństwa na rzecz podejmowania inicjatyw służących włączeniu społecznemu oraz podejmowania partnerstw międzysektorowych, na obszarze działania Stowarzyszenia „Bursztynowy Pasaż”.
 
W konkursie mogą uczestniczyć:
- wszystkie sołectwa reprezentowane przez Sołtysów i Rady Sołeckie z obszaru LGD,
- organizacje społeczne posiadające swoją siedzibę na obszarze LGD oraz realizujące działania na rzecz lokalnej społeczności (stowarzyszenia, fundacje, KGW, OSP i inne).
 
Organizator konkursu przewidział nagrody finansowe w postaci kart podarunkowych do wybranego punktu handlowego (Leroy Merlin, Media Expert, Comes, Biedronka) w kwocie 2 000,00 zł netto za wyróżnione zgłoszenie dla 14 wyłonionych przez Komisję Konkursową laureatów. Realizacja operacji przewidziana jest w terminie 17.07 – 15.09.2023, natomiast nabór formularzy zgłoszeniowych odbędzie się od 1 do 20.08.2023 r.


UWAGA!

 

Prezes Stowarzyszenia "Bursztynowy Pasaż" Zarządzeniem nr 48/LGD/2023 z 17.08.2023 r. 
wprowadza następujące zmiany w realizacji Konkursu 
„Aktywne Społeczeństwo w koncepcji inteligentnych wiosek”:

- przedłużeniu ulega etap II konkursu: nabór wniosków do 27.08.2023 r.
- zmianie ulega czas realizacji etapu III konkursu: sprawdzenie nadesłanych zgłoszeń konkursowych pod względem formalnym przez pracowników biura na 28-31.08.2023 r.
- zmianie ulega czas realizacji etapu IV konkursu: ocena przez Komisję Konkursową na 28-31.08.2023 r.

 
Pozostałe zapisy Regulaminu Konkursu „Aktywne Społeczeństwo w koncepcji inteligentnych wiosek” pozostają bez zmian.

 


 
 
 
Przedmiotem Konkursu „Aktywne Społeczeństwo w koncepcji inteligentnych wiosek” jest wyłonienie oraz nagrodzenie aktywności wpisujących się w koncepcję inteligentnych wiosek (Smart Villages), zrealizowanych w latach 2020 – 2022 przez sołectwa i organizacje społeczne na terenie obszaru działania LGD, czyli gmin: Gniewino, Wejherowo, Choczewo, Cewice, Wicko, Nowa Wieś Lęborska i miasta Łeba, skierowanych do mieszkańców lokalnych społeczności. 
 
Aktywnością jest inicjatywa społeczna o określonym celu, działaniach, harmonogramie oraz budżecie. Cele aktywności muszą być spójne z celami Konkursu, 
a działania adekwatne do celów. Wnioskodawca musi wykazać, że mieszkańcy lokalnych społeczności biorący udział w aktywnościach mieli otwarty i równy dostęp do realizacji projektu na każdym jego etapie. Wnioski dotyczące aktywności skierowanych do zamkniętej grupy odbiorców np. tylko członków danej organizacji społecznej, nie będą poddane ocenie Komisji Konkursowej.
Poddane ocenie aktywności mogą przybrać różną formę, zarówno zakupu produktów służących rozwojowi i integracji lokalnego społeczeństwa (np. wyposażenie świetlic wiejskich, zakup nagłośnienia, zestawu grillowego, namiotu, mebli ogrodowych itp., z których korzystają wszyscy lokalni mieszkańcy podczas różnych wydarzeń organizowanych na jego terenie) , jak i organizacji wydarzeń o charakterze integracyjno – aktywizacyjnym,  (np. imprezy plenerowej zorganizowanej na boisku lub w parku sołeckim, zabawy integracyjnej w jednym z obiektów użyteczności publicznej dostępnej dla mieszkańców, zabawy tanecznej, warsztatów, ogniska, gry terenowej, wystawy, rajdu, biegu, itp.). 
 
Zgłoszona do konkursu aktywność musi:
- wpisywać się w koncepcję inteligentnych wiosek,
- wpływać na aktywizację lokalnego społeczeństwa na rzecz podejmowania inicjatyw służących włączeniu społecznemu,
- wykazać, że przy realizacji aktywności zostały podjęte partnerstwa międzysektorowe.
 
Ważne jest, aby Wnioskodawcy wykazali, że mieszkańcy brali czynny udział nie tylko w tworzeniu i uczestniczeniu w nich, lecz również w ich rozliczeniu. W Każdym społeczeństwie istnieje taki odsetek mieszkańców, którzy z różnych przyczyn, nie uczestniczą w lokalnych spotkaniach i nie nawiązują kontaktów z „sąsiadami”. Wpisanie się w koncepcję Smart Villages osiągamy w momencie, gdy zgłaszane do konkursu aktywności nawiązują do poniższych punktów:
- wykorzystanie istniejących mocnych stron i zasobów oraz nowych możliwości lokalnej społeczności objętej zgłoszoną aktywnością,
- rozwiązanie zdiagnozowanych problemów poprzez realizację konkretnych projektów 
na rzecz mieszkańców objętych zgłoszoną aktywnością,
- zaangażowanie mieszkańców w realizację i rozliczenie aktywności,
- wpływ na poprawę jakości życia mieszkańców objętych zgłoszoną aktywnością,
- uwzględnienie użycia technologii cyfrowych i telekomunikacyjnych lub lepszego wykorzystania wiedzy w realizacji zgłoszonej aktywności,
- wpływ na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców obszaru objętego zgłoszoną aktywnością,
- wpływ na poszanowanie środowiska i klimatu obszaru objętego zgłoszoną aktywnością,
- wpływ na rozwiązywanie problemów dotyczących niedoinwestowania, starzejącego się społeczeństwa, wyludnienia, niewystarczającej liczby miejsc pracy lub przepaści cyfrowej obszaru objętego zgłoszoną aktywnością,
- wpływ na poprawę konkurencyjności obszaru objętego zgłoszoną aktywnością,
- współpraca z partnerami przy realizacji zgłoszonej aktywności.
 
Wypełniony i podpisany formularz konkursowy wraz z załącznikami należy złożyć w postaci skanu bądź oryginału dokumentu w terminie 1 – 20.08.2023 r. na jeden 
z poniższych adresów:
- e-mail:  biuro@bursztynowypasaz.pl 
- osobiście w godzinach pracy biura pod adresem Stowarzyszenia: ul. Szkolna 3, 84-250 Gniewino.
 
W przypadku wystąpienia jakichkolwiek pytań lub wątpliwości pomocą służą pracownicy biura Stowarzyszenia „Bursztynowy Pasaż”, z którymi można się kontaktować telefonicznie pod nr tel. 535 310 828, mailowo pisząc na adres biuro@bursztynowypasaz.pl lub osobiście w biurze LGD zlokalizowanym przy ul. Szkolnej 3 w Gniewinie (budynek Hali Widowiskowo – Sportowej, wejście od strony szkoły).
Osobą wyznaczoną do kontaktu jest Justyna Wiszniewska – Specjalista ds. promocji i współpracy.
 
Zachęcam do udziału w konkursie.
 
Jeżeli działasz na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, jeśli jesteś zainteresowany współpracą z innymi, a także chcesz poszerzać swoją wiedzę oraz uczestniczyć w rozmaitych wydarzeniach i konkursach zostań partnerem KSOW. Wejdź na stronę ksow.pl - wypełnij i prześlij formularz zgłoszeniowy ;-)