O stowarzyszeniu

Utworzono: 21-06-2022

Stowarzyszenie „Bursztynowy Pasaż” posiada 16 – letnie doświadczenie we wdrażaniu Podejścia Leader w perspektywach finansowych Unii Europejskiej w latach 2007 – 2013 oraz 2014 – 2020 (wraz z okresem przedłużającym ostatnią perspektywę finansową). 

Trójsektorowe partnerstwo powstało w 2006 roku w celu wdrażania programu pilotażowego Leader +. Ówczesny obszar LGD stanowiło 8 gmin: Choczewo, Główczyce, Gniewino, Kosakowo, Krokowa, Nowa Wieś Lęborska, Puck i Wicko. Władze Stowarzyszenia opracowały Zintegrowaną Strategię Rozwoju Obszarów Wiejskich określając podstawowe kierunki rozwoju oraz narzędzia do ich realizacji.

W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 Stowarzyszenie Bursztynowy Pasaż zostało wybrane do realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju. W wyniku rezygnacji z członkostwa gminy: Puck oraz Kosakowo Lokalna Strategia Rozwoju była wdrażana na obszarze Gmin Choczewo, Gniewino, Krokowa, Wicko, Łeba i Nowa Wieś Lęborska. Ostatecznie budżet wyniósł wówczas prawie 6,5 mln złotych, a stopień jego realizacji osiągnął 96%. Wpłynęły 144 wnioski od 72 różnych Wnioskodawców. W tym okresie Stowarzyszenie realizowało także projekty z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Europejskiego Funduszu Rybackiego. Dodatkowo na obszarze LGD realizowane były projekty edukacyjne w partnerstwach społeczno – prywatnych, gdzie partnerem finansowym były firmy, a realizatorem LGD. Zrealizowaliśmy również inwestycyjny projekt współpracy Pomorskie Parki Nordic Walking. 

Perspektywa finansowa Unii Europejskiej na lata 2014 – 2020 i związane z tym zmiany prawne w zakresie tworzenia grup wielofunduszowych doprowadziła do zmiany struktury LGD. Po wystąpieniu ze Stowarzyszenia gmin powiatu lęborskiego oraz gminy Choczewo, w czerwcu 2015 roku do struktur LGD Bursztynowy Pasaż wstąpiła gmina Wejherowo, tworząc nowy obszar działania, na którym realizowano LSR na lata 2016-2023. Budżet na koniec okresu wdrażania LSR wyniósł 2 127 125,00 euro z czego 1 767 500,00 euro przeznaczono na wdrażanie projektów w tym ponad 62 % na przedsiębiorczość. Wpłynęło 140 wniosków od 106 różnych Wnioskodawców. Zrealizowaliśmy promocyjny projekt współpracy z Północnokaszubską Lokalną Grupę Rybacką pn. Questy kaszub Północnych. Dwukrotnie dało się nam również pozyskać środki z KSOW na organizację konkursu Aktywne Sołectwo. 

4 stycznia 2022 roku w Choczewie gminy Gniewino, Wejherowo, Choczewo, Cewice, Nowa Wieś Lęborska, Wicko, miasto Łeba oraz Powiat Lęborski podpisały list intencyjny, w którym samorządowcy zadeklarowali wolę współpracy przy tworzeniu lokalnej strategii rozwoju na lata 2021-2027. Kolejnym krokiem było przystąpienie do Stowarzyszenia na mocy uchwał poszczególnych Rad Gmin. Dziś obszar Stowarzyszenia „Bursztynowy Pasaż” obejmuje 7 gmin, dla których opracowywana jest Lokalna Strategia Rozwoju. Wypracowany przez lata potencjał LGD zostanie wykorzystany do kontynuowania działań na rzecz rozwoju lokalnego.