Stowarzyszenie „Bursztynowy Pasaż” z Umową na realizację Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2021-2027

oraz kwotą ok. 4,9 mln euro przeznaczoną na rozwój obszarów wiejskich gmin: Choczewo, Gniewino, Wejherowo, Cewice, Nowa Wieś Lęborska, Wicko i miasta Łeba

Utworzono: 25-01-2024

24.01.2024 r. w Gdańsku Stowarzyszenie „Bursztynowy Pasaż”, reprezentowane przez Prezesa Michała Słowika oraz Wiceprezes Aleksandrę Dobrzańską, podpisało umowę z Zarządem Województwa Pomorskiego, reprezentowanym przez Marszałka i Wicemarszałka Województwa Pomorskiego, panów: Mieczysława Struka i Wiesława Byczkowskiego, na realizację Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2021-2027. Budżet przeznaczony w strategii na realizację projektów przyczyniających się do rozwoju gmin: Choczewo, Gniewino, Wejherowo, Cewice, Nowa Wieś Lęborska, Wicko i miasta Łeba, to ponad 4,9 mln euro pochodzących z trzech różnych funduszy unijnych (EFS+, EFRR, EFRROW).

Wnioskodawcami będą mogły być:
- osoby fizyczne w zakresie zakupu i instalacji magazynów energii
- osoby fizyczne w zakresie podejmowania działalności gospodarczej (branża usług czasu wolnego oraz produkcji i sprzedaży spożywczych produktów lokalnych; usług medycznych, paramedycznych i opiekuńczych oraz usług wspierających rodziny)
- przedsiębiorcy z obszaru objętego strategią w zakresie rozwoju działalności gospodarczej (branża usług czasu wolnego oraz produkcji i sprzedaży spożywczych produktów lokalnych; usług medycznych, paramedycznych i opiekuńczych oraz usług wspierających rodziny)
- rolnicy z zakresie powstawania i rozwoju gospodarstw agroturystycznych oraz gospodarstw edukacyjnych
- organizacje pozarządowe z zakresie rozwoju usług i infrastruktury wspomagającej opiekę nad osobami zależnymi (w nurcie deinstytucjonalizacji) oraz w zakresie pobudzania i rozwijania współpracy na rzecz aktywizacji seniorów (60+) oraz ludzi młodych (do 25 lat) oraz zakresie opracowania koncepcji Smart Village
- jednostki sektora finansów publicznych w zakresie infrastruktury społecznej, turystycznej i rekreacyjnej w tym kąpielisk i tras konnych, oraz w zakresie ochronę przyrody i różnorodności biologicznej obszaru.


Szczegółowe warunki ubiegania się o pomoc oraz warunki kwalifikowalności wydatków itp. będziemy systematycznie umieszczać w miarę ukazywania się wytycznych w tym zakresie. Pracujemy nad opracowaniem kryteriów oceny projektów, które są uzależnione od otrzymania tych wytycznych. 
Pierwsze nabory wniosków będą możliwe do ogłoszenia w II połowie roku, gdyż Instytucje Zarządzające poszczególnymi funduszami opracowywują wnioski i instrukcje, aby takie nabory mogły ruszyć. Wraz z ogłoszonymi naborami pojawią się szczegółowe regulaminy naborów wniosków z budżetem i kodami PKD, w ramach których będzie mogła być przyznana pomoc. 

A jak było w poprzedniej perspektywie finansowej na lata 2014-2020?

Umowa na realizację Lokalnej Strategii Rozwoju w ramach PROW 2014-2020 podpisana była w maju 2016 r. i opiewała na kwotę lekko ponad 1,1 mln euro, przeznaczoną na realizację projektów na obszarze gmin Gniewino i Wejherowo. Natomiast na koniec perspektywy, w wyniku otrzymanych „bonusów” za terminową i rzetelną realizację Lokalnej Strategii Rozwoju, wartość przyznanych środków wzrosła do ok. 1,7 mln euro. W ramach PROW 2014-2020 do Stowarzyszenia „Bursztynowy Pasaż” wpłynęło łącznie 151 wniosków o przyznanie pomocy, złożonych przez 111 różnych wnioskodawców, z czego Rada ds. PROW wybrała do dofinansowania 138 zgłoszonych operacji.

Fotografie wykonane i udostępnione przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego.

Podpisanie umowy ramowej LSR 2021-2027
Grafika 2: Stowarzyszenie „Bursztynowy Pasaż” z Umową na realizację Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2021-2027
Grafika 3: Stowarzyszenie „Bursztynowy Pasaż” z Umową na realizację Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2021-2027
Grafika 4: Stowarzyszenie „Bursztynowy Pasaż” z Umową na realizację Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2021-2027
Grafika 5: Stowarzyszenie „Bursztynowy Pasaż” z Umową na realizację Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2021-2027
Grafika 6: Stowarzyszenie „Bursztynowy Pasaż” z Umową na realizację Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2021-2027