Wyniki konsultacji budżetu, planu działania, planu komunikacji oraz monitoringu i ewaluacji

sporządzonych na potrzeby opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2021-2027, w zakresie wsparcia w ramach Planu Strategicznego Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 oraz programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027

Utworzono: 16-05-2023

Do powyższych dokumentów wykonanych na potrzebę opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2021-2027 wpłynęła 1 uwaga skierowana do budżetu i planu działania:

1. Tabela Planowana wysokość środków na wdrażanie LSR i zarządzanie LSR: suma środków w kolumnie Środki ogółem (EUR) w wierszach 1 i 2 nie zgadzają się z sumą kwot z poszczególnych funduszy.
2. Działalności, które będziemy chcieli wspierać w ramach Przedsięwzięcia 2.4 wskazanego w powyższej tabeli - sugeruję nie ograniczanie się kodami PKD, ale grupowanie działalności pod w miarę szerokimi pojęciami, np. w związane z produktami lokalnymi wystarczające wydaje się zastosowanie definicji produktu lokalnego. Pomysłowość mieszkańców może zaskoczyć (pozytywnie) i znajdą się pomysły na rozwój biznesu spoza wskazanych kodów pkd. ewentualnie można tu zastosować formułę otwartej listy.