Władze i organy stowarzyszenia

Utworzono: 21-06-2022

Walne Zebranie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia, którego kompetencje określa statut są nimi między innymi: podejmowanie uchwał o przyjmowaniu statutu, wybór Zarządu Stowarzyszenia i jego odwoływanie, wybór członków Komisji Rewizyjnej, wybór Rady ds. PROW, zatwierdzanie regulaminów związanych z działalnością Stowarzyszenia, ustalanie wysokości składek członkowskich, podejmowanie uchwał w sprawach finansowych, udzielanie absolutorium Zarządowi.

Zarząd Stowarzyszenia jest organem wykonawczym, do którego zadań należy między innymi: reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz, kierowanie i organizowanie bieżącej działalności Stowarzyszenia, zaciąganie zobowiązań finansowych, wytyczanie kierunków działalności i rozwoju Stowarzyszenia, przyjmowanie nowych członków, opracowanie i aktualizacja Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR), zatrudnianie pracowników Stowarzyszenia, przygotowywanie projektów do realizacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Skład osobowy Zarządu Stowarzyszenia Bursztynowy Pasaż:
Michał Słowik
Prezes
Aleksandra DobrzańskaWiceprezes
Natasza Sobczak - Członek Zarządu

Komisja  Rewizyjna jest organem kontrolnym, której kompetencjami są kontrolowanie działalności Stowarzyszenia przynajmniej raz do roku pod względem zgodności z przepisami prawa, statutem i uchwałami Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, przedstawianie Walnemu Zebraniu Członków Stowarzyszenia sprawozdania ze swojej działalności, przedstawianie Walnemu Zebraniu Członków Stowarzyszenia ocen działalności Zarządu oraz stawianie wniosku o udzielenie Zarządowi absolutorium, sporządzanie corocznych ocen działalności Stowarzyszenia i podawanie ich do wiadomości członków.

Skład osobowy Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Bursztynowy Pasaż:
Justyna Klein-Melcer
- Przewodnicząca
Arkadiusz Pasiuk - Zastępca Przewodniczącej
Mariola Kwaśniewska - Sekretarz

Rada zajmuje się wyborem operacji, które będą dofinansowane w ramach przedsięwzięć zawartych w lokalnej strategii rozwoju. W skład Rady wchodzą przedstawiciele sektora publicznego, gospodarczego (przedsiębiorcy) oraz społecznego (stowarzyszenia, fundacje, osoby fizyczne).

Skład osobowy Rady:
Anna Münch 
Jerzy Czupryński 
Dorota Formela 
Piotr Hebda 
Anna Liwska 
Marzena Reclaf 
Zdzisław Stasiak 
Tarnowska Iwona 
Natalia Sochaj 
Bartłomiej Zambrzycki 
Marcin Dawidowski