Spotkania konsultacyjne z mieszkańcami nowego obszaru działania LGD

relacja

Utworzono: 09-09-2022
Spotkania konsultacyjne z mieszkańcami nowego obszaru działania LGD grafika
Spotkania konsultacyjne z mieszkańcami nowego obszaru działania LGD grafika
Spotkania konsultacyjne z mieszkańcami nowego obszaru działania LGD grafika
Spotkania konsultacyjne z mieszkańcami nowego obszaru działania LGD grafika
Spotkania konsultacyjne z mieszkańcami nowego obszaru działania LGD grafika
Spotkania konsultacyjne z mieszkańcami nowego obszaru działania LGD grafika
Spotkania konsultacyjne z mieszkańcami nowego obszaru działania LGD grafika
Spotkania konsultacyjne z mieszkańcami nowego obszaru działania LGD grafika
Spotkania konsultacyjne z mieszkańcami nowego obszaru działania LGD grafika
Spotkania konsultacyjne z mieszkańcami nowego obszaru działania LGD grafika
Spotkania konsultacyjne z mieszkańcami nowego obszaru działania LGD grafika
Spotkania konsultacyjne z mieszkańcami nowego obszaru działania LGD grafika
Spotkania konsultacyjne z mieszkańcami nowego obszaru działania LGD grafika
Spotkania konsultacyjne z mieszkańcami nowego obszaru działania LGD grafika
Spotkania konsultacyjne z mieszkańcami nowego obszaru działania LGD grafika
Spotkania konsultacyjne z mieszkańcami nowego obszaru działania LGD grafika
Spotkania konsultacyjne z mieszkańcami nowego obszaru działania LGD grafika
Spotkania konsultacyjne z mieszkańcami nowego obszaru działania LGD grafika
Spotkania konsultacyjne z mieszkańcami nowego obszaru działania LGD grafika
Spotkania konsultacyjne z mieszkańcami nowego obszaru działania LGD grafika
Spotkania konsultacyjne z mieszkańcami nowego obszaru działania LGD grafika
Spotkania konsultacyjne z mieszkańcami nowego obszaru działania LGD grafika
Spotkania konsultacyjne z mieszkańcami nowego obszaru działania LGD grafika
Spotkania konsultacyjne z mieszkańcami nowego obszaru działania LGD grafika
Spotkania konsultacyjne z mieszkańcami nowego obszaru działania LGD grafika
Spotkania konsultacyjne z mieszkańcami nowego obszaru działania LGD grafika
Spotkania konsultacyjne z mieszkańcami nowego obszaru działania LGD grafika
Spotkania konsultacyjne z mieszkańcami nowego obszaru działania LGD grafika
Spotkania konsultacyjne z mieszkańcami nowego obszaru działania LGD grafika
Spotkania konsultacyjne z mieszkańcami nowego obszaru działania LGD grafika
Spotkania konsultacyjne z mieszkańcami nowego obszaru działania LGD grafika
Spotkania konsultacyjne z mieszkańcami nowego obszaru działania LGD grafika
Spotkania konsultacyjne z mieszkańcami nowego obszaru działania LGD grafika
Spotkania konsultacyjne z mieszkańcami nowego obszaru działania LGD grafika
Spotkania konsultacyjne z mieszkańcami nowego obszaru działania LGD grafika
Spotkania konsultacyjne z mieszkańcami nowego obszaru działania LGD grafika

Stowarzyszenie „Bursztynowy Pasaż” przygotowując się do wejścia w kolejną perspektywę unijną na lata 2021-2027 podjęło się stworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR), która na najbliższe lata ma objąć gminy: Gniewino, Wejherowo, Choczewo, Wicko, Nowa Wieś Lęborska i Cewice oraz miasto Łeba. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców obszaru, LGD jest w trakcie przeprowadzania spotkań konsultacyjnych ze społecznością lokalną we wszystkich gminach członkowskich.  Do dzisiaj odbyły się już konsultacje w następujących gminach: Gniewino (29.08.2022), Nowa Wieś Lęborska (31.08.2022), Choczewo (01.09.2022), Łeba (05.09.2022), Wicko (07.09.2022) oraz Cewice (08.09.2022). Dodatkowo zostało zorganizowane spotkanie z branżą świadczącą usługi społeczne na obszarze, które odbyło się 23.08.2022 r. w Choczewie i dotyczyło zadań, jakie będą realizowane w przyszłej perspektywie i są związane z polityką społeczną oraz infrastrukturą społeczną ze szczególnym naciskiem na proces deinstytucjonalizacji usług.
 
W spotkaniach wzięło udział łącznie 72 osoby – sołtysi, radni, lokalni liderzy, przedstawiciele organizacji pozarządowych, seniorzy, mieszkańcy poniżej 25 roku życia oraz przedstawiciele sektora biznesu.
 
Podczas spotkań z mieszkańcami obszaru przybliżona została historia powstania Stowarzyszenia Bursztynowy Pasaż oraz omówione zostały następujące kwestie: nowy obszar działania LGD, grupy odbiorców, źródła i wielkość finansowania oraz formy wsparcia potencjalnych beneficjentów. Uczestnicy spotkań mieli również okazję zapoznać się z formułą RLKS oraz zasadami opracowywania Lokalnej Strategii Rozwoju. Jednak głównym celem konsultacji było wspólne opracowanie analizy SWOT dla całego obszaru objętego LSR.

Wśród najczęściej pojawiających się elementów tworzących SWOT pojawiały się:
MOCNE STRONY:
- dobra współpraca NGO oraz sołectw ze Stowarzyszeniem Bursztynowy Pasaż oraz z jednostkami gminy ( np. gminne centra kultury)
- kultywowanie i dbałość o dorobek kulturalny i dziedzictwo historyczne obszaru (np. miejsca pamięci dot. „Marszu Śmierci”, dwory i pałace, cmentarze poewangelickie)
- dobra lokalizacja gmin na obszarze nadmorskim
- duża liczba aktywnych KGW oraz UTW na obszarze
- duża bioróżnorodność obszaru
- duża ilość atrakcji przyrodniczych, historycznych i komercyjnych obszaru
SŁABE STRONY:
- brak aktywności młodej części społeczeństwa w realizacji wspólnych projektów
- nieliczne, ciągle takie samo grono mieszkańców gotowych do podjęcia aktywności na rzecz sołectwa i gminy 
- ścieżki rowerowe w większości odpowiadające potrzebom turystów, a nie mieszkańców, mało koszy na śmieci w miejscach uczęszczanych przez turystów, mała dostępność publicznych toalet poza sezonem 
- wielokulturowość – brak występowania kultury wiodącej na obszarze (choć w niektórych gminach są kultywowane obrzędy kaszubskie) oraz niska tożsamość kulturowa mieszkańców
- brak stałej kadry doświadczonych pracowników zatrudnianych przez NGO, konieczność powstania Centrum Organizacji Pozarządowych
- niewystarczająca dostępność świetlic wiejskich 
- słaba dostępność infrastruktury publicznej dla osób niepełnosprawnych
- niepewność jutra związana z planami budowy elektrowni jądrowej oraz podział społeczeństwa na zwolenników i przeciwników inwestycji
- utrudniony transport publiczny
- słaba moblilność osób chorych i niepełnosprawnych, 
- zbyt mała dostępność usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania
- krótki sezon turystyczny
SZANSE:
- możliwość aplikowania o wsparcie unijne oraz środki rządowe (w tym Smart Village)
- fundusze sołeckie szansą na rozwój małych społeczności lokalnych
- bogate tradycje kulinarne obszaru (Lista Produktów Tradycyjnych)
ZAGROŻENIA:
- zbyt duża biurokracja przy realizacji projektów
- wypalenie się lokalnych liderów
- starzenie się społeczeństwa
- inflacja powodująca m.in wzrost cen materiałów budowalnych i energii
- konflikt ochrony przyrody z rozwojem turystyki
- ucieczka ludzi młodych do większych miast
 
Jeśli mają Państwo dodatkowe uwagi lub sugestie odnośnie elementów zawartych w powyższej analizie SWOT obszaru działania LGD, prosimy o podzielenie się z nami swoimi przemyśleniami. 
Można się z nami skontaktować telefonicznie dzwoniąc pod nr 535 310 828 lub mailowo pisząc na adres biuro@bursztynowypasaz.pl. Do Państwa dyspozycji jest również formularz kontaktowy opublikowany na stronie www.bursztynowypasaz.pl .
Pozyskane informacje przyczynią się do poszerzenia naszej wiedzy na temat badanego obszaru oraz będą miały przełożenie na pełniejszą identyfikację problemów zdiagnozowanych w procesie tworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2021-2027, nad którą obecnie pracujemy.
 
Przed nami pozostała organizacja ostatniego spotkania konsultacyjnego z mieszkańcami, które odbędzie się niebawem w Bolszewie (Gmina Wejherowo), na którym zostaną zaprezentowane i omówione wnioski ze wszystkich dotychczasowych spotkań oraz wyniki przeprowadzonej przez pracowników biura LGD diagnozy obszaru objętego LSR.
Dziękujemy samorządom za możliwość organizacji spotkań w gminach, a wszystkim uczestnikom za kreatywność i poświęcony czas.