Procedura oceny zgodności operacji

Utworzono: 20-06-2022

Stosowanie przejrzystej Procedury oceny zgodności i wyboru operacji przez podmioty inne niż LGD nakładają na Lokalne grupy działania przepisy unijne. Szczegółowo zakres czynności związanych z przeprowadzeniem naboru i wyboru wniosków w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” przedstawia Wytyczna 2/1/2016 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zakresie jednolitego i prawidłowego wykonywania przez lokalne grupy działania zadań związanych z realizacją strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego PROW na lata 2014-2020, której to zapisy przełożyliśmy na naszą Procedurę.