Działanie 19.1 wsparcie przygotowawcze

w perspektywie finansowej 2021-2027

Utworzono: 08-06-2022

Stowarzyszenie Bursztynowy Pasaż rozpoczęło proces przygotowania LSR kilka miesięcy temu od zaproszenia do wspólnej pracy nad nową LSR gmin Powiatu Lęborskiego oraz Gminę Choczewo. Gminy wyznaczyły osoby odpowiedzialne za pomoc techniczną w tworzeniu strategii. Za sporządzenie dokumentu na podstawie danych napływających ze wszystkich gmin – partnerów oraz na podstawie wniosków płynących ze spotkań z mieszkańcami w poszczególnych gminach odpowiedzialne będzie biuro LGD przy wsparciu członków Zarządu.

W tworzeniu Lokalnej Strategii Rozwoju niezwykle ważny jest udział lokalnego społeczeństwa. Szczegółowy proces powstawania LSR opisany został w poniższym załączniku, będącym częścią Wniosku o przyznanie pomocy, działanie: 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie: 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.