Działanie 19.1 wsparcie przygotowawcze

Utworzono: 08-06-2022

 „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Operacja mająca na celu realizację Planu włączenia społeczności, w szczególności przygotowanie LSR współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER w zakresie poddziałania 19.1 „Wsparcie przygotowawcze” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji będzie realizacja planu włączenia społeczności, w szczególności przygotowanie LSR.

Stowarzyszenie Bursztynowy Pasaż rozpoczęło proces przygotowania LSR kilka miesięcy temu od zaproszenia do wspólnej pracy nad nową LSR gmin Powiatu Lęborskiego oraz Gminę Choczewo. Gminy wyznaczyły osoby odpowiedzialne za pomoc techniczną w tworzeniu strategii. Za sporządzenie dokumentu na podstawie danych napływających ze wszystkich gmin – partnerów oraz na podstawie wniosków płynących ze spotkań z mieszkańcami w poszczególnych gminach odpowiedzialne będzie biuro LGD przy wsparciu członków Zarządu.

W tworzeniu Lokalnej Strategii Rozwoju niezwykle ważny jest udział lokalnego społeczeństwa. Szczegółowy proces powstawania LSR opisany został w poniższym załączniku, będącym częścią Wniosku o przyznanie pomocy, działanie: 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie: 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.