Wyniki ankiety konkursowej "Lokalna Strategia Rozwoju szansą dla nas"

badającej jakość życia na obszarze Stowarzyszenia Bursztynowy Pasaż w związku z przygotowywaniem Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2021-2027

Utworzono: 01-08-2022
Poniżej przedstawiamy wyniki ankiety na temat jakości życia na obszarze Stowarzyszenia Bursztynowy Pasaż w następujących obszarach:
- EKOLOGIA I ŚRODOWISKO GMINY
- TURYSTYKA, REKREACJA, KULTURA GMINY
- SPOŁECZEŃSTWO ORAZ USŁUGI SPOŁECZNE I ZDROWOTNE GMINY
- OGÓLNE ZAGADNIENIA DOTYCZĄCE GMINY
- BRAKUJĄCE USŁUGI NA OBSZARZE LGD
- GRUPY DEFAWORYZOWANE W SPOŁECZEŃSTWIE LOKALNYM I NA RYNKU PRACY.
 
W wyniku powyższej akcji do biura LGD wpłynęło 188 wypełnionych ankiet złożonych za pośrednictwem Formularza Google oraz 16 złożonych w formie papierowej, dając wynik 204 zebranych formularzy łącznie. W akcję zaangażowali się mieszkańcy wszystkich gmin członkowskich LGD.
Zebrane informacje posłużą nam do opracowania diagnozy obszaru LGD oraz pozwolą zaplanować rozwiązania, które wpiszą się w programy unijne i krajowe, które przyczynią się do poprawy jakości życia na obszarze Stowarzyszenia Bursztynowy Pasaż.