Lokalne Kryteria Wyboru Operacji

Utworzono: 20-06-2022

Lokalne kryteria wyboru operacji odgrywają bardzo istotną rolę w realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju. Określają one preferencje dla poszczególnych typów operacji i wnioskodawców w zakresie realizacji operacji na obszarze LGD. Lokalne kryteria wyboru są obiektywne, mierzalne, niedyskryminujące i przejrzyste oraz powiązane z diagnozą obszaru i bezpośrednio przyczyniające się do wyboru operacji, które przyczyniają się do osiągania określonych w LSR wskaźników produktu i rezultatu.

Lokalne kryteria wyboru operacji dzielą się na lokalne kryteria zgodności operacji z LSR oraz na lokalne kryteria oceny operacji. Opisane kryteria dotyczą operacji składanych przez podmioty inne niż LGD oraz Operacje Własne. Dodatkowo przedstawiono formularze opisu operacji dla wnioskodawcy pod kątem spełniania lokalnych kryteriów oceny operacji dla każdego działania.

Lokalne kryteria przyczynią się do rozwiązania lub złagodzenia problemów, które wskazane zostały w Diagnozie.