Podsumowanie SPOTKANIA KONSULTACYJNEGO z przedstawicielami gmin członkowskich LGD

dot. opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju 2021-2027

Utworzono: 20-03-2023
Spotkanie konsultacyjne do LSR 2023-2027 Cewice 1 grafika
Spotkanie konsultacyjne do LSR 2023-2027 Cewice 2 grafika
Spotkanie konsultacyjne do LSR 2023-2027 Cewice 3 grafika
Spotkanie konsultacyjne do LSR 2023-2027 Cewice 4 grafika
Spotkanie konsultacyjne do LSR 2023-2027 Cewice 5 grafika
Spotkanie konsultacyjne do LSR 2023-2027 Cewice 6 grafika
Spotkanie konsultacyjne do LSR 2023-2027 Cewice 7 grafika
Spotkanie konsultacyjne do LSR 2023-2027 Cewice 8 grafika
Spotkanie konsultacyjne do LSR 2023-2027 Cewice 9 grafika
Spotkanie konsultacyjne do LSR 2023-2027 Cewice 10 grafika
Spotkanie konsultacyjne do LSR 2023-2027 Cewice grafika
W piątek, 17.03.2023 r. w Cewicach odbyło się spotkanie konsultacyjne, na którym omówione zostały propozycje planu działania, planu komunikacji oraz procedury ustalania i wyboru kryteriów wyboru operacji do Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2021-2027.
 
Kwestie poruszone na spotkaniu:
- doprecyzowanie planu działania przed umieszczeniem celów, przedsięwzięć i wskaźników do konsultacji na stronie internetowej LGD,
- urealnienie planowanych terminów naborów wniosków,
- doprecyzowanie zgłaszanych pomysłów (wartości wskaźników),
- propozycje kryteriów/ zasady ustalenia kryteriów i procedur wyboru operacji,
- omówienie zasad monitoringu i ewaluacji LSR 2021 - 2027,
- omówienie planu komunikacji do LSR 2021-2027,
- przedstawienie trudności w opracowaniu LSR 2021 – 2027,
- omówienie proponowanych zmian w Statucie LGD niezbędnych do dostosowania dokumentu do wytycznych LSR 2021 – 2027.
 
W spotkaniu wzięli udział: Michał Słowik – Prezes LGD i Aleksandra Dobrzańska – Wiceprezes LGD oraz przedstawiciele wszystkich gmin członkowskich Stowarzyszenia Bursztynowy Pasaż. W zebraniu uczestniczył również p. Marcin Ramczyk – Dyrektor LGD Dorzecze Łeby, który wsparł nas swoją wiedzą i doświadczeniem. 
 
Wszystkim uczestnikom spotkania dziękujemy za poświęcony czas oraz merytoryczne sugestie i uwagi do omawianego materiału, a członkiniom Koła Gospodyń Wiejskich „KREATYWNE” z Siemirowic za przygotowanie poczęstunku regionalnego.