Nabór 31/2021 promocja

Utworzono: 16-11-2021

OGŁOSZENIE NR 31/2021

Lokalna Grupa Działania

Stowarzyszenie „Bursztynowy Pasaż”

  • ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania

Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014 – 2020

1. Termin składania wniosków:

30.11.2021 – 14.12.2021

2. Miejsce składania wniosków: Biuro LGD Stowarzyszenie „Bursztynowy Pasaż”, Gniewino, ul. Szkolna 3, 84 – 250 Gniewino,(w godzinach pracy biura)

3. Forma wsparcia: Refundacja

4. Zakres tematyczny:

„Promocja obszaru, w tym produktu lokalnego” w zakresie „promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych” (o którym mowa w § 2 ust. 1 p. 5 Rozporządzenia MRiRW z dnia 24 września 2015 r. (Poz. 1570) z późn. zmianami

5. Tryb składania wniosków: Wnioski należy składać w dwóch egzemplarzach w wersji papierowej wraz z kompletem załączników oraz egzemplarz wniosku w wersji elektronicznej

- osobiście lub przez pełnomocnika w biurze LGD w godzinach od 8.00 do 16.00

6. Warunki udzielenia wsparcia:

a) Złożenie wniosku w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.

b) Zgodność z zakresem tematycznym, który został wskazany w ogłoszeniu o naborze.

c) Spełnienie warunków udzielenia wsparcia:

  • Podmiot ubiegający się o wsparcie jest organizacją pozarządową, której siedziba lub oddział znajduje się na obszarze objętym LSR

d) Zgodność operacji z LSR w tym z PROW 2014-2020 oraz wpisywanie się we wskaźniki wskazane w załączniku nr 3 do ogłoszenia

e) Uzyskanie minimalnego progu punktowego, aby projekt mógł być wybrany do finansowania

tj. 30 punktów,

7. Limit dostępnych środków:

11 779,01 euro

co indykatywnie w przeliczeniu na złote po kursie 4,00 PLN/EUR wynosi 47 116,04 zł

8. Minimalna wartość operacji:

50 000,00 zł

9. Maksymalna kwota pomocy na operację:

do wysokości limitu dostęnych środków

10. Maksymalna kwota pomocy dla jednego Beneficjenta w okresie realizacji PROW na lata

2014-2020:

300 000,00 zł

11. Intensywność wsparcia:

- do 90% kosztów kwalifikowanych operacji

12. Szczegółowe informacje o zasadach przygotowania i składania wniosków oraz:

a) wzór formularza wniosku o przyznanie pomocy wraz z instrukcją jego wypełniania;

b) kryteria wyboru operacji określone przez LGD w Lokalnej Strategii Rozwoju wraz z opisem zasad przyznawania punktów (zał. nr 1);

c) Lokalna Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) na lata 2014 – 2020;

d) wzór formularza umowy o przyznaniu pomocy

e) wzór formularza wniosku o płatność wraz z instrukcją jego wypełniania

dostępne są w biurze LGD (ul. Szkolna 3, 84 – 250 Gniewino) oraz na stronie internetowej www.bursztynowypasaz.pl. w zakładce „Nabory wniosków 2014-2020”.

załączniki:

  1. Kryteria wyboru operacji wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji (zał. nr 1),
  2. Lista dokumentów wymaganych do spełnienia kryteriów wyboru operacji zgodnie z art./ 19 ust. 4 pkt.3 ustawy RLKS (zał. nr 2)
  3. Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki (zał. nr 3)
DOKUMENTY DO WYPEŁNIENIA:
- Wniosek o przyznanie pomocy (*.xlsx) - otwórz

POZOSTAŁE DOKUMENTY ZWIĄZANE Z NABOREM:

Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 8z)
- Załącznik 1 zestawienie finansowo-rzeczowe operacji
- Załącznik 2 wykaz działek ewidencyjnych
- Załącznik 3 kary administracyjne za naruszenie przepisów zamówień publicznych
- Załącznik 3 A kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020)
- Załącznik 5 Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu/Informacja po realizacji operacji
- Załącznik 6 – Oświadczenie o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy
- Załącznik 7 – Oświadczenie o niepozostawaniu w związku małżeńskim / o ustanowionej małżeńskiej rozdzielności majątkowej
- Załącznik 8 – Oświadczenie współwłaściciela przedsiębiorstwa
- Załącznik 9 – Deklaracja małżonka współwłaściciela przedsiębiorstwa
- Załącznik 10 – Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Formularz wniosku o płatność (wersja 4z)
Procedura oceny zgodności i wyboru operacji składanych przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020 - z dnia 25.11.2020 r.

Informacje udzielane są w:

Biurze Stowarzyszenia „Bursztynowy Pasaż”.

Pytania należy kierować na adres email: biuro@bursztynowypasaz.pl

lub telefonicznie: 535 310 828

Grafika #0: Nabór 31/2021 promocja