Weź udział w II Konkursie „Moja SMART wieś. IDEA i FAKT”

Utworzono: 17-12-2020

Weź udział w II Konkursie „Moja SMART wieś. IDEA i FAKT”

Szukamy pomysłów i inicjatyw, dzięki którym Twoja wieś może stać się lub stała się bardziej przyjazna - Weź udział w II Konkursie „Moja SMART wieś. IDEA i FAKT”

IDEA SMART VILLAGES

Idea smart villages (inteligentnych wsi) sprzyja poprawie poziomu i jakości życia mieszkańców wsi. To koncepcja, która powinna inspirować do zmian i podejmowania przedsięwzięć odpowiadających na potrzeby członków danych społeczności wiejskich. Link do filmu przedstawiającego czym jest idea smart villages: https://www.youtube.com/watch?v=OjX6e051JYA

CEL KONKURSU

Konkurs na opis pomysłów i zrealizowanych inicjatyw smart ma stanowić odpowiedź na wyzwania stawiane współczesnym wsiom.

FAKT - Do konkursu zgłaszane mogą być prace, w których zaprezentowano inicjatywy pokazujące w jaki sposób na obszarach wiejskich usługi i rozwiązania między innymi z zakresu: edukacji, transportu, energetyki, opieki zdrowotnej, usług socjalnych, rolnictwa mogą uczynić dane obszary bardziej przyjaznymi do życia, zgodnie z ideą smart villages.

IDEA - Oczekujemy również na opis wszelkich pomysłów, które sprawią, że poprawi się jakość życia na wsi.

Konkurs zwieńczy uroczysta gala, podczas której zostaną wręczone nagrody. Wydarzenie będzie również okazją do zaprezentowania istniejących rozwiązań inteligentnych rozwiązań na wsi. Finał konkursu pozwoli na dyskusję i wymianę poglądów, co do możliwości aplikacyjnych tej koncepcji.

W wyniku realizacji konkursu nastąpi poszerzenie banku przykładów opisujących doświadczenie poprawy życia codziennego w sferze pracy, wiedzy oraz usług w związku z inicjatywą smart villages, dostępnych pod linkiem: http://smart.irwirpan.waw.pl/. Oczekujemy, że prace przesłane na konkurs będą inspiracją i jednocześnie źródłem wiedzy o dokonanych przedsięwzięciach dla osób z różnych grup wiekowych oraz środowisk.

KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ W KONKURSIE?

Grupę docelową stanowią osoby fizyczne i podmioty (osoby prawne), bez względu na wiek i miejsce zamieszkania, którym bliskie są problemy obszarów wiejskich.

Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest przygotowanie pracy dotyczącej wskazanej tematyki oraz przesłanie kompletu dokumentów wskazanych w regulaminie konkursu.

Praca może mieć formę opisu lub eseju. Wskazane jest uzupełnienie prac zdjęciami (w tym zdjęciami poglądowymi), rysunkami, infografiką lub filmem – w zależności od części, do której zgłaszana jest praca. Maksymalna objętość pracy to 5000 słów.

Uprzejmie informujemy, że regulamin konkursu zastrzega, iż prace nagrodzone w pierwszej edycji konkursu Moja SMART Wieś (z 2019 roku) nie mogą być zgłoszone do II Konkursu Moja Smart Wieś – IDEA i FAKT.

TERMINY

Zgłoszenia do konkursu oraz prace konkursowe należy składać do 31 grudnia 2020 roku.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 30 czerwca 2021 roku.

Informacje o laureatach zostaną umieszczone na stronie internetowej organizatora konkursu oraz na portalu KSOW.

WYTYCZNE

W przypadku opisu pomysłu inicjatywy – w części IDEA - praca powinna zawierać:

 • miejsce realizacji inicjatywy (lokalizacja: województwo, powiat, gmina, miejscowość)*;
 • szacunkowy czas realizacji*;
 • zdjęcia poglądowe, rysunek, infografikę lub film prezentujące dobre praktyki;
 • informacje - kto będzie inicjatorem realizacji inwestycji;
 • szacowany koszt realizacji inwestycji;
 • opis przedsięwzięcia, z uwzględnieniem praktycznych jego aspektów i możliwości wdrożenia idei*;
 • informacje kto będzie beneficjentem rozwiązania/dobrych praktyk*;
 • uzasadnienie, że opisana inicjatywa promuje ideę inteligentnych wsi (smart villages)*.

W przypadku opisu zrealizowanej inicjatywy – w części FAKT - praca powinna zawierać:

 • miejsce realizacji inicjatywy (lokalizacja: województwo, powiat, gmina, miejscowość)*;
 • lata realizacji*;
 • zdjęcia, rysunek, infografikę lub film prezentujące dobre praktyki*;
 • informacje - kto był inicjatorem realizacji inwestycji;
 • koszt realizacji inicjatywy z uwzględnieniem środków własnych i wielkości dofinansowania ze środków zewnętrznych, o ile jest to wiadome;
 • opis przedsięwzięcia, z uwzględnieniem praktycznych jego aspektów*;
 • informacje kto jest beneficjentem rozwiązania/dobrych praktyk*;
 • uzasadnienie, że opisana inicjatywa promuje ideę inteligentnych wsi (smart villages)*.

* elementy obowiązkowe

KAPITUŁA KONKURSU

Nadesłane na konkurs prace będą weryfikowane formalnie i oceniane merytorycznie przez Kapitułę Konkursu, w skład której wchodzą przewodniczący, sekretarz i trzech członków. Ocenie podlega dobór i zgodność obszaru tematycznego z tytułem i założeniami konkursu (poprawność ujęcia treści pod względem merytorycznym), sposób ujęcia tematu i prezentacji treści, praktyczna użyteczność pracy, poprawność ujęcia treści pod względem językowym

NAGRODY

Dla najlepszych autorów przewidziane są nagrody pieniężne, które zostaną wręczone podczas uroczystej gali. Przewidujemy następujące nagrody za najlepsze prace:

w części „IDEA”:

 • I miejsce - 5000 zł,
 • II miejsce - 4000 zł,
 • III miejsce - 3000 zł
 • oraz 5 wyróżnień po 1000 zł;

w części „FAKT”:

 • I miejsce - 5000 zł,
 • II miejsce - 4000 zł,
 • III miejsce - 3000 zł
 • oraz 5 wyróżnień po 1000 zł.

Konkurs organizowany jest przez Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk w ramach operacji pt. „Moja SMART wieś. IDEA i FAKT”.

DANE KONTAKTOWE:

e-mail: smart@irwirpan.waw.pl

Telefon: (22) 826-94-36, 603 779 941

Więcej informacji o konkursie na stronie organizatora: www.irwirpan.waw.pl/smart2020

Regulamin konkursu -pobierz

Formularz zgłoszenia – pobierz

Oświadczenie przeniesienia praw autorskich – pobierz

Polityka Prywatnościpobierz

Materiał pobrany ze strony: http://ksow.pl/projekty-partnerow-2020-r/moja-smart-wiesidea-i-fakt.html

Grafika #0: Weź udział w II Konkursie Moja SMART wieś. IDEA i FAKT