Wyniki oceny - Małe Projekty IV

Utworzono: 11-03-2013

W dniu 19 lutego br. Rada ds. PROW dokonała oceny operacji złożonych w ramach naboru dla działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla tzw. Małych projektów w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Poniżej znajduje się lista operacji ocenionych. Jednocześnie informujemy o możliwości złożenia odwołania od wyników oceny, w ciągu 3 dni roboczych z wyłączeniem sobót, licząc od dnia następującego po dacie opublikowania informacji o wynikach oceny na stronie internetowej Stowarzyszenia tj. do 28 lutego br. Odwołanie będzie uznane za złożone w terminie, jeśli do Biura LGD wpłynie wersja pisemna lub wersja elektroniczna (podpisane i zeskanowane pismo) odwołania.

Lista operacji ocenionych - Małe Projekty IV

Grafika #0: Wyniki oceny - Małe Projekty IV