SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI OPERACJI

Utworzono: 22-11-2019

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI OPERACJI

w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER

poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020

1. Nazwa instytucji pośredniczącej: Samorząd Województwa Pomorskiego

2. Wskazanie okresu, którego dotyczy sprawozdanie: Od 2019-06-05 do 2020-02-20

3. Tytuł operacji: Realizacja zajęć edukacyjnych dla dzieci ze szkół podstawowych gmin Gniewino i Wejherowo.

4. Numer i nazwa działania: Działanie 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER.

5. Cel ogólny LSR: 2. Czyste środowisko naturalne i przyjazne społeczeństwo o wysokim kapitale społecznym.

6. Cel szczegółowy LSR: 2.1. Poprawa stanu środowiska i przeciwdziałania zmianom klimatu oraz zachowanie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego.

7. Przedsięwzięcia LSR: 2.1.2. Działania w zakresie podniesienia wiedzy na temat ochrony środowiska i przeciwdziałania zmianom klimatu.

8. Numer umowy o dofinansowanie operacji: 00722- 6935 - UM1131206/19

7. Nazwa i adres Beneficjenta: Stowarzyszenie „Bursztynowy Pasaż”

8. Miejsce realizacji operacji: ul. Szkolna 3, 84-250 Gniewino

9. Kwota wynikająca z wniosku o dofinansowanie: 40 000,00 zł

10. Kwota wynikająca z zawartej umowy: 40 000,00 zł

11. Wysokość otrzymanego wyprzedzającego finansowania: 0,00 zł

12. W ramach realizacji operacji Beneficjent zrealizował plan rzeczowy – zostało zorganizowane wydarzenie edukacyjne w następujących terminach: 23, 24 i 25 października 2019 r.

13. Celem operacji było stworzenie możliwości zwiększenia świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych gmin Gniewino i Wejherowo poprzez organizację 1 kampanii edukacyjnej na temat stanu i form ochrony środowiska w terminie do dnia złożenia wniosku o płatność końcową.

14. W wyniku realizacji operacji zwiększono świadomość ekologiczną dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych gmin Gniewino i Wejherowo poprzez organizację 1 kampanii edukacyjnej na temat stanu i form ochrony środowiska. Informacja o wydarzeniach upowszechniona została poprzez internet. Za przeprowadzenie zajęć odpowiedzialny był podmiot zewnętrzny wybrany poprzez konkurs ofert. Dostęp wszystkich odbiorców był bezpłatny.


15. Z transportu na miejsce realizacji operacji skorzystało:
- w SP w Bolszewie (klasy 6f, 5b, 6c, 6b) łącznie 81 uczniów,
- w SP w Kostkowie z transportu korzystały wszystkie dzieci – 132 uczniów.

16. Zrealizowane wskaźniki

Wskaźnik

Docelowa wartość wskaźnika zgodnie z umową

Jednostka miary wskaźnika

Wartość wskaźnika osiągnięta w wyniku realizacji operacji

Uwagi

Liczba wydarzeń / imprez

1

szt.

1

Wskaźnik dotyczy realizacji projektu jako całości.

Liczba kampanii edukacyjnych

1

szt.

1

W wyniku realizacji operacji została przeprowadzona kampania edukacyjna dla dzieci szkół podstawowych z obszaru działania Stowarzyszenia.

Liczba osób, które zwiększyły swoją świadomość ekologiczną, w tym związaną ze zmianami klimatu

510

szt.

521

W kampanii edukacyjnej wzięło udział 521 uczniów ze szkół podstawowych z obszaru działania Stowarzyszenia.

FOTOLERACJA - »»»KLIKNIJ TUTAJ«««

Grafika #0: SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI OPERACJI